1. โรงเรียน​ นวมินทราชูทิศ​ มัชฌิม
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0053 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-3 กติกา HK ทางบก
Planet Exploration Competition ม.1-3
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พลวัตร เข็มทอง
2.เด็กชาย มนัญชัย มังกร
1.นางสาว วรินทรัตน์ เงินสุข
2. โรงเรียนแสงทองวิทยา
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
3. โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0161 รายการหุ่นยนต์ซูโม่ ม.1-3
Sumo 1 Kg. Auto ม.1-3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ปรเมษฐ์ กาญจนศรีสุนทร
1.นาย ณัฐพล พุทธานุ
4. โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
5. โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
6. โรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาท
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
7. โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0202 รายการหุ่นยนต์ TRTC ม.4-6
Futsul ฟุตซอล ม.4-6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
1.นาย สุพพัต แจ่มจำรัส
2.นาย ภัทรพล กระต่ายทอง
1.นาย สังสรรค์ แต่งสกุล
0189 รายการหุ่นยนต์ TRTC ม.4-6
Robot Rescue Legs Competition ม.4-6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
1.นาย ณัฐิวุฒิ เพชรถึก
2.นาย ศุภกร พุกเข้ม
1.นาย ธัญจิราพัชร จิรกิตติสิทธิโชค
0151 รายการหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-6 กติกา IRO
Line Beam ม.4-6
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
1.นาย ณัฐิวุฒิ เพชรถึก
2.นาย ศุภกร พุกเข้ม
1.นาย สังสรรค์ แต่งสกุล
0142 รายการหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-3 กติกา IRO
Line Beam ม.1-3
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
1.เด็กชาย นันทพันธ์ หมีหมอก
2.เด็กชาย วัชระ เวียงสิมา
1.นาง รุ่งนภา แต่งสกุล
8. โรงเรียนวัดโพธิ์งาม
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0145 รายการหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-6 กติกา IRO
Robot Gathering ม.4-6
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภูรดล ฤทธิมาลี
2.เด็กชาย ศิริชัย สิริปภาพัศ
1.นาย เดชชาติ สุขนิล
9. โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0066 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-6 กติกา HK ทางบก
Robot Boxing Competition ม.4-6
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
1.นาย จีรศักดิ์ มาสามารถ
2.นาย อัครพล ขวัญสุข
1.นาย ทวีศักดิ์ สินทรัพย์
0177 รายการหุ่นยนต์ TRTC ม.1-3
Robot Farming ม.1-3
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สุทิวัส โหมกลาง
2.เด็กชาย พีรพัฒน์ ป่าเกลือ
1.นาย ทวีศักดิ์ สินทรัพย์
10. โรงเรียนผาขามวิทยายน
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0054 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-3 กติกา HK ทางบก
Robot Combat Competition ม.1-3
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธีรภัทร ทองดีนอก
2.เด็กชาย ธีรพัทธ์ ไชยยา
1.นาย ศิรวัฒน์ ศรีหาคำ
11. โรงเรียนบ้านคลองเจ้าเมือง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
12. Archara Kindergarten School
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
13. โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0179 รายการหุ่นยนต์ TRTC ม.1-3
Garbage collection Game ม.1-3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อารยา ผูกน้อย
2.เด็กหญิง อุรัสยา พิทักษ์สินธุ์
1.นาย สมไชย กระต่ายทอง
14. โรงเรียนบ้านปางอ้า
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0087 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-6 กติกา HK ทางน้ำ
Hand Generator Robot Backstroke Swimming Competition ป.1-6
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เสฎฐวุฒิ คำวงศ์เปี้ย
2.เด็กชาย พลพล ราษฎร์หาญ
1.นางสาว สมรักษ์ ทิวงศ์ษา
15. ND.ROBOTICS
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0132 รายการหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-6 กติกา IRO
Tag-Out ป.1-6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ต้นมะขาม แก้วศรีนวม
2.เด็กหญิง วีร์ชลิตา ชลารักษ์
1.นาย ณฐกร ดีอุดมจันทร์
16. โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
17. โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0176 รายการหุ่นยนต์ TRTC ป.1-6
Robot Shopping Street ป.1-6
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ฐาภูร คุ้มน้อย
2.เด็กหญิง ชนาภา รัตนสิทธิ์
1.นาย ดาวูด หวังแจ่ม
0173 รายการหุ่นยนต์ TRTC ป.1-6
Robot Logistic Competition ป.1-6
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ฐากูร คุ้มน้อย
2.เด็กหญิง พรนิภา ศรีสาคำ
1.นาย ดาวูด หวังแจ่ม
0037 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-6 กติกา HK ทางบก
Robot Ant Obstacle Avoidance Competition ป.1-6
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กันตพัฒน์ เหลืองมหามงคล
2.เด็กชาย จิรวัสส์ ด้วงสุวรรณ
1.นางสาว กิตตินันท์ นอกพิมพ์
0192 รายการหุ่นยนต์ TRTC ป.1-6
Transporter Robot ป.1-6
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
1.เด็กชาย จิรวัสส์ ด้วงสุวรรณ
2.เด็กหญิง ชนาภา รัตนสิทธิ์
1.นางสาว กิตตินันท์ นอกพิมพ์
18. โรงเรียนบ้านตะกุดภิบาล
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0091 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-6 กติกา HK ทางน้ำ
Hand Generator Robot Fish Short Distance Swimming (Vertical style) Competition ป.1-6
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กฤษติกุล พราวตะคุ
2.เด็กชาย สุทธิรักษ์ ยอดวัตร
1.นางสาว ณชกาน เรืองชม
19. โรงเรียนสากเหล็กวิทยา
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0170 รายการหุ่นยนต์ซูโม่ ม.4-6
Sumo 3 Kg. RC ม.4-6
86.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
1.นาย บุญฤทธิ์ ศิลาอ่อน
2.นาย สุกฤษฏิ์ บุญภู่
1.นาย ทินกร บ่าพิมาย
0163 รายการหุ่นยนต์ซูโม่ ม.1-3
Sumo 3 Kg. Auto ม.1-3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วชิรวิทย์ สอนแก้ว
2.เด็กชาย เกรียงศักดิ์ บุญมี
1.นาย ทินกร บ่าพิมาย
0164 รายการหุ่นยนต์ซูโม่ ม.1-3
Sumo 3 Kg. RC ม.1-3
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สิรวิชญ์ ฉิมลี
2.เด็กชาย ณัฐดนัย ยอดหมวก
1.นาย สมมาตร มั่นแก้ว
20. โรงเรียนบ้านสุขสำราญ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
21. โรงเรียนสารภีพิทยาคม
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
22. โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
23. โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
24. โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง ๒ บ้านบุ่งไสล่
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0180 รายการหุ่นยนต์ TRTC ม.1-3
Robot Logistic Competition ม.1-3
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
1.เด็กชาย รุ่งเรือง นันทะกุล
1.นางสาว ฐิติมา รัตโนทัย
25. โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0135 รายการหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-6 กติกา IRO
Logistic Challenge ป.1-6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สิงหา น้อยมหาพรหม
2.เด็กชาย ศุภกรชัย มณฑา
1.นาย ชวลิต สุขศรัทธา
0197 รายการหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-6 กติกา IRO
Town Watch ป.1-6
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ชาคริต ศิริคงคา
2.เด็กชาย ศุภกรชัย มณฑา
1.นาย ชวลิต สุขศรัทธา
0136 รายการหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-6 กติกา IRO
Line Beam ป.1-6
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สิงหา น้อยมหาพรหม
2.เด็กชาย อัยการ ลีธีระ
1.นาย ชวลิต สุขศรัทธา
26. โรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
27. โรงเรียนโคกตาพรหม
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
28. โรงเรียนวัดกลาง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
29. โรงเรียนบ้านดงเสียว
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
30. โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม ๐๔ ในพระอุปถัมภ์
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
31. โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0114 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-6 กติกา HK ทางน้ำ
Environmental Protection – Sea Surface Sweeper Robot Game ม.4-6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
1.นาย คิรากร พันธ์รัตนชาติ
2.นาย ศุภชัย ตาสี
1.ว่าที่ร้อยตรี ประสิทธิ์ โพธิ์พันธ์
0125 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-6 กติกา HK ทางน้ำ
Hand Generator Robot Duck Short Distance Swimming Competition ม.4-6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
1.นาย ปนิวัฒน์ แซ่ย่าง
2.นาย ณัชพล แซ่ลี
1.ว่าที่ร้อยตรี ประสิทธิ์ โพธิ์พันธ์
32. โรงเรียนบ้านแหลม
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0029 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-6 กติกา HK ทางบก
Hand Generator Single Motor Robot Appearance Design Competition ป.1-6
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อนณ ฤทธิรณสกุล
1.นาย สมยศ ฤทธิรณสกุล
33. โรงเรียนเวียงมอกวิทยา
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0117 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-6 กติกา HK ทางน้ำ
Ocean Treasure Hunting Robot Game ม.4-6
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
1.นาย กฤษดา นาอุทัย
2.นาย ศรายุธ ทิพสอน
1.นางสาว พิมพา ทิงิ้วงาม
0116 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-6 กติกา HK ทางน้ำ
Shipwreck Rescue and Salvage Robot Game ม.4-6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
1.นาย ศรายุธ ทิพสอน
2.นาย กฤษดา นาอุทัย
1.นางสาว สุพัตรา ชัยธีรธรรม
0183 รายการหุ่นยนต์ TRTC ม.1-3
Robot Shopping Street ม.1-3
88.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
1.นาย ธีรพงศ์ จีคา
2.นาย รัฐภูมิ ธาดาสุขเจริญ
1.นางสาว พิมพา ทิงิ้วงาม
0118 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-6 กติกา HK ทางน้ำ
Land and Water Robot Obstacle Avoidance Competition ม.4-6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
1.นาย พีรพัฒน์ สืบปัญญา
2.นาย รัฐศาสตร์ สุริยะคำ
1.นางสาว พิมพา ทิงิ้วงาม
0072 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-6 กติกา HK ทางบก
Robot Basketball Competition ม.4-6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
1.นาย จิรชัย เครือจันต๊ะ
2.นาย พงศกร กาวิน
1.นางสาว ประนอม ดอนแก้ว
0101 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-3 กติกา HK ทางน้ำ
Land and Water Robot Obstacle Avoidance Competition ม.1-3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
1.นาย รัฐภูมิ ธาดาสุขเจริญ
2.นาย ธีรพงศ์ จีคา
1.นางสาว พิมพา ทิงิ้วงาม
0102 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-3 กติกา HK ทางน้ำ
Hand Generator Robot Backstroke Swimming Competition ม.1-3
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
1.นาย ธนทัต วินโด้
2.เด็กหญิง รวิวรรณ จันดอก
1.นางสาว พิมพา ทิงิ้วงาม
0119 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-6 กติกา HK ทางน้ำ
Hand Generator Robot Backstroke Swimming Competition ม.4-6
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
1.นาย พงศกร กาวิน
2.นาย จิรชัย เครือจันต๊ะ
1.นางสาว สุพัตรา ชัยธีรธรรม
0122 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-6 กติกา HK ทางน้ำ
Hand Generator Robot Freestyle (front crawl) Swimming Competition ม.4-6
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
1.นาย ศราวิน ทิพสอน
2.นาย อนุภัทร บุญมา
1.นางสาว พิมพา ทิงิ้วงาม
34. โรงเรียนเทศบาล1วัดแก่นเหล็ก
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0182 รายการหุ่นยนต์ TRTC ม.1-3
Robot Rescue Pro Competition ม.1-3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภูริภัทร พูนนาม
2.เด็กชาย ณัฐกิตติ์ เกิดทอง
1.นาย สุทธิเวทย์ บุศรากูล
35. โรงเรียนสา
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0109 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-3 กติกา HK ทางน้ำ
Hand Generator Four-Oar Robot Boat Competition ม.1-3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณัฐนนท์ รื่นภาคเพ็ชร์
2.เด็กหญิง บุษยารัตน์ จันต๊ะนาเขต
1.นาง รุ่งทิพย์ เทพประสิทธิ์
0128 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-6 กติกา HK ทางน้ำ
Robot Dragon Boat Race ม.4-6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
1.นาย อัครวินท์ พรมติ๊บ
2.นาย สุวรรณภูมิ ธิปัญญา
1.นาย ธัญวัฒน์ กาบคำ
0111 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-3 กติกา HK ทางน้ำ
Robot Dragon Boat Race ม.1-3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ชยุต ทาบุดดา
2.เด็กชาย กิตติภูมิ พลังฤทธิ์
1.นางสาว จินต์ชัญญา อิทธิประเวศน์
0061 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-6 กติกา HK ทางบก
Hand Generator Robot Horizontal Bar Climbing Competition ม.4-6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
1.นาย กิตติภพ พลังฤทธิ์
2.นาย วีระชัย ไชยยศ
1.นางสาว ดรุณรัตน์ จินดาคำ
0121 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-6 กติกา HK ทางน้ำ
Hand Generator Robot Butterfly Stroke Swimming Competition ม.4-6
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
1.นาย ณวัฒน์ สิขัณฑกบุตร
2.นาย จิรวัฒน์ ยาโพธิ์
1.นาง รุ่งทิพย์ เทพประสิทธิ์
0126 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-6 กติกา HK ทางน้ำ
Hand Generator Four-Oar Robot Boat Competition ม.4-6
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
1.นาย อัครวินท์ พรมติ๊บ
2.นาย สุวรรณภูมิ ธิปัญญา
1.นาย ธัญวัฒน์ กาบคำ
36. โรงเรียนนครสวรรค์
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
37. โรงเรียนตะพานหิน
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
38. โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
39. โรงเรียนคุรุประชาสรรค์
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
40. โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0073 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-6 กติกา HK ทางบก
Robot Shooting Basketball Competition ม.4-6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
1.นาย วรโชติ คล้ายจันทร์พงค์
2.นาย คณิน ชูสุวรรณ
1.นาย ณัฐพล โคตรวงค์
41. โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0190 รายการหุ่นยนต์ TRTC ม.4-6
Robot Rescue Pro Competition ม.4-6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
1.นาย เอกอนันต์ กันทะจันทร์
1.นาย ณรงค์ชัย วรรณมณี
0199 รายการหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-6 กติกา IRO
Town Watch ม.4-6
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
1.นาย ธรรมนูญ อ้ายคำแดง
2.นางสาว พันวรรษา เสาร์เจริญ
1.นาง ชวัลลักษณ์ ซื่อสัตย์
0194 รายการหุ่นยนต์ TRTC ม.4-6
Robot Shopping Street ม.4-6
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
1.นาย เอกอนันต์ กันทะจันทร์
2.นาย อัดคเดช สีน้ำเงิน
1.นาย ณรงค์ชัย วรรณมณี
42. โรงเรียนห้วยชันวิทยา
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
43. โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลกรับใหญ่
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
44. โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0147 รายการหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-6 กติกา IRO
Line Adventure ม.4-6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
1.นาย จิรายุส ชูสุข
2.นาย อภิวิชญ์ ปาลิกา
1.นางสาว ภัทรภร มั่นเพ็ชร
0143 รายการหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-3 กติกา IRO
Line Adventure ม.1-3
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
1.นาย เมธี มีแสง
2.เด็กชาย จิรวัฒน์ ธนวุฒิคติวรกุล
1.นางสาว ภัทรภร มั่นเพ็ชร
45. Robot’s Child Lopburi
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
46. โรงเรียนบ้านตลาดเนินหิน
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0174 รายการหุ่นยนต์ TRTC ป.1-6
Robot Rescue Legs Competition ป.1-6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภัทรดนัย สิงห์ทะแสน
2.เด็กชาย ฮง -
1.นางสาว รวิวรรณ ดีประดับ
0038 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-6 กติกา HK ทางบก
Robot Penalty Shoot-out Competition ป.1-6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อัลวีนา หวังแจ่ม
2.เด็กชาย ภัทรดนัย สิงห์ทะแสน
1.นางสาว จินตนา จันทร์หอม
0175 รายการหุ่นยนต์ TRTC ป.1-6
Robot Rescue Pro Competition ป.1-6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อนุวัต จัดงาน
2.เด็กชาย ฮง -
1.นางสาว รวิวรรณ ดีประดับ
0171 รายการหุ่นยนต์ TRTC ป.1-6
Robot Farming ป.1-6
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อนุวัต จัดงาน
2.เด็กหญิง อัลวีนา หวังแจ่ม
1.นาย กฤษกร ศิลา
0036 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-6 กติกา HK ทางบก
Robot Sheepdog Competition ป.1-6
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อัลวานี หวังแจ่ม
1.นางสาว รวิวรรณ ดีประดับ
47. โรงเรียนระหานวิทยา
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0067 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-6 กติกา HK ทางบก
Planet Exploration Competition ม.4-6
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
1.นาย ธนวัตน์ ริ้วทอง
2.นาย ภาคภูมิ ผิวเกลี้ยง
1.นาย ฐานันดร์ แย้มนิล
48. โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0068 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-6 กติกา HK ทางบก
Robot Combat Competition ม.4-6
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
1.นาย ณัฐวุฒิ วิเชียรศรี
2.นาย จิรสิน คำเสงี่ยม
1.นาย ดุลยวิทย์ นิทรัพย์
49. โรงเรียนวัดเทพสุธาวาส
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
50. โรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี)
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0063 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-6 กติกา HK ทางบก
Hand Generator Single Motor Robot Appearance Design Competition ม.4-6
84.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
1.นางสาว พราวพิรุฬ ไพรระออ
2.นาย กฤษฏา รัตนพฤทธิ์
1.ดร. โสรัจจ์ แสนคำ
0077 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-6 กติกา HK ทางบก
Servo Motor Robot Appearance Design Competition ม.4-6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
1.นางสาว สุธีธิดา ไลเลิศสมบูรณ์
2.นางสาว นภัสสร ฤทธิ์เดช
1.ดร. โสรัจจ์ แสนคำ
0069 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-6 กติกา HK ทางบก
Multi-motor Robot Appearance Design Competition ม.4-6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
1.นางสาว แพรวพิรุฬ ไพรระออ
2.นางสาว ธนวรรณ วันเจริญ
1.ดร. โสรัจจ์ แสนคำ
0148 รายการหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-6 กติกา IRO
Mission Challenge ม.4-6
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
1.นาย ธนโชติ ตันอนุกูล
2.นาย ปรัชญา เรืองกิจ
1.นาย นพดล ยอดยิ่ง
51. โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใหม่ท่าพาณิชย์)
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
52. โรงเรียนบ้านนาทวี
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0021 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-6 กติกา HK ทางบก
Hand Generator Robot Horse Short Distance Run Competition ป.1-6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อัครพงศ์ เคหันติโม
2.เด็กหญิง อณัญญา ฉันทวิลาส
1.นางสาว ณัฐญา นิลรัตน์
0092 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-6 กติกา HK ทางน้ำ
Hand Generator Robot Fish Short Distance Swimming (Horizontal style) Competition ป.1-6
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กรชวัล ไกรแก้ว
2.เด็กชาย กฤตเมธ ศรีขวัญ
1.นาย เขมภัทร์ พรหมกัณฑ์
53. โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0154 รายการหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-6 กติกา IRO
Line Fast ม.4-6
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
1.นาย ศุภณัฐ แช่มเสือ
2.นาย พีรภัทร ไหลหลั่ง
1.นาย ณรงค์กร สุนทรวัฒน์
54. โรงเรียนวัดดอนยาง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
55. โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
56. โรงเรียนหนองไผ่
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
57. ศุนย์หุ่นยนต์นครไทย
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
58. โรงเรียนอนุบาลยะลา
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
59. โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
60. โรงเรียนชุมแพวิทยายน
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
61. โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
62. โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
63. โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา3
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
64. โรงเรียนวิเชียรมาตุ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0083 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-6 กติกา HK ทางบก
Life Inspired Innovative Model Design Competition ม.4-6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
1.นาย เสริมชาติ ลีละสกุลมีเกียรติ
2.นาย บุญหลง ใจบุญ
1.ว่าที่ร้อยตรี ยุทธพงศ์ ชนะศึก
65. โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0026 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-6 กติกา HK ทางบก
Hand Generator Robot Ladder Climbing Competition ป.1-6
88.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภูฟ้า ศรีทอง
2.เด็กชาย พงศกร จงแจ้งกลาง
1.นาย พิษณุ วิจารจิตต์
66. โรงเรียนนครไทย
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0060 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-6 กติกา HK ทางบก
Hand Generator Robot Ladder Climbing Competition ม.4-6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง เชิญขวัญ สุทธินนท์
2.นาย จิรภัทร ตาขันทอง
1.นาย ภัทรพงษ์ หงษ์ทองมี
67. โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
68. โรงเรียนอัสสัมชัญ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0098 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-3 กติกา HK ทางน้ำ
Water Polo Robot Game ม.1-3
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภัทรชัย วานิชประเสริฐพร
2.เด็กชาย จิรัฏฐ์ ด่านโชคอนันต์กร
1.นาย พชร ภูมิประเทศ
0051 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-3 กติกา HK ทางบก
Hand Generator Worm Robot Appearance Design Competition ม.1-3
82.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ศิริศาสตร์ อนันตศักดิ์
2.เด็กชาย จันทรรัตน์ ชะเอมจันทร์
1.นาย พชร ภูมิประเทศ
0033 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-6 กติกา HK ทางบก
Hand Generator Worm Robot Appearance Design Competition ป.1-6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พัชราณันท์ ชะเอมจันทร์
2.เด็กหญิง .ศริญญา ดำรงรัตน์นุวงศ์
1.นาย พชร ภูมิประเทศ
0044 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-3 กติกา HK ทางบก
Robot Horse Relay Competition ม.1-3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ศราวิน ดำรงรัตน์นุวงศ์
2.เด็กชาย ศิริศาสตร์ อนันตศักดิ์
1.นาย พชร ภูมิประเทศ
0024 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-6 กติกา HK ทางบก
Robot Horse Relay Competition ป.1-6
88.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ศริญญา ดำรงรัตน์นุวงศ์
2.เด็กหญิง พัชราณันท์ ชะเอมจันทร์
1.นาย พชร ภูมิประเทศ
0097 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-3 กติกา HK ทางน้ำ
Environmental Protection – Sea Surface Sweeper Robot Game ม.1-3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
1.เด็กชาย .จิรัฏฐ์. ด่านโชคอนันต์กร
2.เด็กชาย จันทรรัตน์ ชะเอมจันทร์
1.นาย พชร ภูมิประเทศ
0030 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-6 กติกา HK ทางบก
Hand Generator Bouncing Robot Short Distance Run Competition ป.1-6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กัญ เยี่ยมอมร
2.เด็กชาย ฉัตรดนัย ดวงเนตร
1.นาง วารุณี ดำรงค์ชัยธนา
0041 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-3 กติกา HK ทางบก
Hand Generator Robot Tug-of-War Competition ม.1-3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
1.เด็กชาย .ชวรรณ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
2.เด็กชาย ปรัญชัย เยี่ยมอมร
1.นาย พชร ภูมิประเทศ
0032 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-6 กติกา HK ทางบก
Hand Generator Worm Robot Short Distance Run Competition ป.1-6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กัญ เยี่ยมอมร
2.เด็กชาย ฉัตรดนัย ดวงเนตร
1.นาง วารุณี ดำรงค์ชัยธนา
0050 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-3 กติกา HK ทางบก
Hand Generator Worm Robot Short Distance Run Competition ม.1-3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ปรัญชัย เยี่ยมอมร
2.เด็กชาย ธนพัฒน์ วัชรปราณีนุรักษ์
1.นาย พชร ภูมิประเทศ
0040 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-3 กติกา HK ทางบก
Hand Generator Robot Horse Short Distance Run Competition ม.1-3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนพัฒน์ วัชรปราณีนุรักษ์
2.เด็กชาย ภัทรชัย วานิชประเสริฐพร
1.นาย พชร ภูมิประเทศ
0043 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-3 กติกา HK ทางบก
Hand Generator 2 legs Robot Short Distance Run Competition ม.1-3
99.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ปรัญชัย เยี่ยมอมร
0193 รายการหุ่นยนต์ TRTC ม.1-3
Transporter Robot ม.1-3
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ปรัญชัย เยี่ยมอมร
2.เด็กชาย ภัทรชัย วานิชประเสริฐพร
1.นาย พชร ภูมิประเทศ
69. โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกมัธยม
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0113 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-3 กติกา HK ทางน้ำ
Robot Dragon Boat Appearance Design Competition ม.1-3
84.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนัทธรณ์ ใจบุญ
1.นาง พรสุดา หอมอ่อน
0058 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-3 กติกา HK ทางบก
Life Inspired Innovative Model Design Competition ม.1-3
84.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนัทธรณ์ ใจบุญ
1.นาง พรสุดา หอมอ่อน
0106 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-3 กติกา HK ทางน้ำ
Hand Generator Robot Fish Short Distance Swimming (Vertical style) Competition ม.1-3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนัทธรณ์ ใจบุญ
1.นาง พรสุดา หอมอ่อน
0107 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-3 กติกา HK ทางน้ำ
Hand Generator Robot Fish Short Distance Swimming (Horizontal style) Competition ม.1-3
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนัทธรณ์ ใจบุญ
1.นาง พรสุดา หอมอ่อน
70. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
71. โรงเรียนบ้านหนองโสน
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
72. โรงเรียนวัดท่าซุด(เจริญศิลป์)
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
73. ศูนย์หุ่นยนต์Smart Child Robotics
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0200 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-6 กติกา HK ทางบก
Multi-motor Robot Appearance Design Competition ป.1-6
78.00
ชนะเลิศ
เหรียญเงิน
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ชิณ ชิณสกลพัชญ์
1.นาย กิตตินันท์ พึ่งเพาะปลูก
0181 รายการหุ่นยนต์ TRTC ม.1-3
Robot Rescue Legs Competition ม.1-3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กิตติกานต์ พึ่งเพาะปลูก
2.เด็กชาย ดนุพัฒน์ สุขถาวรากร
1.นาย กิตตินันท์ พึ่งเพาะปลูก
0039 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-6 กติกา HK ทางบก
Life Inspired Innovative Model Design Competition ป.1-6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ณภัทร อารยะดำรงเดช
2.เด็กชาย ปารย์ ปานประชา
1.นาย กิตตินันท์ พึ่งเพาะปลูก
0099 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-3 กติกา HK ทางน้ำ
Shipwreck Rescue and Salvage Robot Game ม.1-3
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กิตติกานต์ พึ่งเพาะปลูก
1.นาย กิตตินันท์ พึ่งเพาะปลูก
0085 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-6 กติกา HK ทางน้ำ
Shipwreck Rescue and Salvage Robot Game ป.1-6
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ณภัทร อารยะดำรงเดช
2.เด็กชาย ปารย์ ปานประชา
1.นาย กิตตินันท์ พึ่งเพาะปลูก
0133 รายการหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-6 กติกา IRO
Mission Challenge ป.1-6
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ชิณ ชิณสกลพัชญ์
1.นาย กิตตินันท์ พึ่งเพาะปลูก
74. โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
75. โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
76. โรงเรียนหนองหินวิทยาคม
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0065 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-6 กติกา HK ทางบก
Hand Generator Worm Robot Appearance Design Competition ม.4-6
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
1.นาย ธนาธิป สายคำพล
2.นางสาว นิรชา สุวรรณโรจน์
1.นางสาว สุธาสินี ไชยแสน
77. ศูนย์หุ่นยนต์ My Makers ขอนแก่น
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
78. โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
79. โรงเรียนบ้านน้ำแพร่
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0198 รายการหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-3 กติกา IRO
Town Watch ม.1-3
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ปรัชญา มังทา
2.เด็กหญิง ชลลดา อุ่นแก้ว
1.นาง ศิริพร คำปวง
80. โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
81. โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0140 รายการหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-3 กติกา IRO
Transporter (First version) ม.1-3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
1.นาย กิตติภพ โสภา
2.นาย ธนพล จันทรัตน์
1.นาง เนตรชนก แสนทิพย์
0137 รายการหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-3 กติกา IRO
Robot Gathering ม.1-3
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
1.นาย ชุติวัต วิสามารถ
1.นางสาว เสาวลักษณ์ สุวรรณรงค์
82. โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
83. โรงเรียนตากพิทยาคม
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
84. โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
85. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
86. โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ (วันครู 2504)
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
87. โรงเรียนร่องคำ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
88. Samui bot
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
89. โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
90. บ้านหุ่นยนต์ By ปัญญาโรบอท
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0155 รายการหุ่นยนต์ซูโม่ ป.1-6
LEGO Sumo 1 Kg. Auto ป.1-6
89.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ทนาวัต ส่งเสริม
1.นาย ปัญญา สนธิธรรม
0156 รายการหุ่นยนต์ซูโม่ ป.1-6
Sumo 300 g. Auto ป.1-6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ลัลน์ญดา ชาญจิตรเลขา
2.เด็กหญิง พลอยพชร พชรพฤทธิภากร
1.นาย ปัญญา สนธิธรรม
0159 รายการหุ่นยนต์ซูโม่ ม.1-3
LEGO Sumo 1 Kg. Auto ม.1-3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สัณหพจน์ จาวลา
1.นาย ปัญญา สนธิธรรม
0152 รายการหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-6 กติกา IRO
Line Adventure ป.1-6
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภูวิช บูลภัทรปกรณ์
2.เด็กชาย โชติพัฒน์ สุวรรณาคม
1.นาย ปัญญา สนธิธรรม
0138 รายการหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-3 กติกา IRO
Tag-Out ม.1-3
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณภัทร ภูริสินสิทธิ์
1.นาย ปัญญา สนธิธรรม
0153 รายการหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-6 กติกา IRO
Line Fast ป.1-6
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
1.เด็กชาย นพรุจ ฉันทสกุลเดช
1.นาย ปัญญา สนธิธรรม
0131 รายการหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-6 กติกา IRO
Robot Gathering ป.1-6
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ทนาวัต ส่งเสริม
1.นาย ปัญญา สนธิธรรม
0139 รายการหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-3 กติกา IRO
Mission Challenge ม.1-3
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
1.เด็กชาย คณพศ วัฒนภิญโญ
2.เด็กชาย โชติพิสุทธิ์ มงคลวิสุทธิ์
1.นาย ปัญญา สนธิธรรม
91. ศูนย์การเรียนรู้หุ่นยนต์ ไอจีเนียส โรบอท
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0191 รายการหุ่นยนต์ TRTC ป.1-6
Super Gundam ป.1-6
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ปองคุณ พุ่มกระจ่าง
2.เด็กชาย วภัสชพนต์ เลิศอริยานันท์
1.นาย วิวรรธน์ คงธนสุนทร
92. โรงเรียนปัว
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
93. โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
94. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0130 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-6 กติกา HK ทางน้ำ
Robot Dragon Boat Appearance Design Competition ม.4-6
69.00
ชนะเลิศ
เหรียญทองแดง
เหรียญทอง
1.นาย ธวิชญ์ จาวิสูตร
2.นางสาว กชพรรณ ฟุ้งสันเทียะ
1.นาย วุฒิชัย อริยะชัยประดิษฐ์
0055 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-3 กติกา HK ทางบก
Multi-motor Robot Appearance Design Competition ม.1-3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เกรียงไกร แสงงิ้ว
2.เด็กหญิง พัชราพร ธาตุมี
1.นาย วุฒิชัย อริยะชัยประดิษฐ์
0074 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-6 กติกา HK ทางบก
Multi-leg Servo Motor Robot Short Distance Run Competition ม.4-6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
1.นาย รัชชานนท์ บุญมี
2.นาย พรมนัส จองกา
1.นาย วุฒิชัย อริยะชัยประดิษฐ์
0078 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-6 กติกา HK ทางบก
Servo Motor Humanoid Robot - Curling Race ม.4-6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
1.นาย กิตติภณ หลำพงษ์
2.นาย ตั้งปณิธาน คงบุญพริ้ง
1.นาย วุฒิชัย อริยะชัยประดิษฐ์
0079 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-6 กติกา HK ทางบก
Servo Motor Humanoid Robot - Running Race ม.4-6
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
1.นาย กิตติภณ หลำพงษ์
2.นาย ตั้งปณิธาน คงบุญพริ้ง
1.นาย วุฒิชัย อริยะชัยประดิษฐ์
95. โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0160 รายการหุ่นยนต์ซูโม่ ม.1-3
Sumo 300 g. Auto ม.1-3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนกร        เซี่ยงว่อง
2.เด็กชาย ชินภัค         ชมบุญ
1.นางสาว นงลักษณ์ ศิริฟัก
96. โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
97. โรงเรียนวัดโคกเลียบ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
98. โรงเรียนหนองบัว
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
99. โรงเรียนวัดคงคาราม(คุ้มมั่นพุมมะระประชาสรรค์)
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
100. โรงเรียนอรุณประดิษฐ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
101. โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0187 รายการหุ่นยนต์ TRTC ม.4-6
Garbage collection Game ม.4-6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
1.นาย กันตพงศ์ ด้วงสุวรรณ
2.นาย พีรวัฒน์ ธรรมโส
1.นาย ศราวุธ เผ่าพันธ์
0186 รายการหุ่นยนต์ TRTC ม.4-6
Treasure Game ม.4-6
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
1.นาย เดวิด เสียงพัน
2.นาย กันตพงศ์ ด้วงสุวรรณ
1.นาย ศราวุธ เผ่าพันธ์
0188 รายการหุ่นยนต์ TRTC ม.4-6
Robot Logistic Competition ม.4-6
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
1.นาย วิศรุต สงวนรัตน์
2.นาย กันตพงศ์ ด้วงสุวรรณ
1.นาย ศราวุธ เผ่าพันธ์
0185 รายการหุ่นยนต์ TRTC ม.4-6
Robot Farming ม.4-6
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
1.นาย ณัฐพล แก้วหนุนเมือง
2.นาย กันตพงศ์ ด้วงสุวรรณ
1.นาย ศราวุธ เผ่าพันธ์
102. อนุบาลนครสวรรค์
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
103. โรงเรียนบ้านหนองแดน
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
104. โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
105. โรงเรียนเทศบาล ๕ (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
106. โรงเรียนซำยางวิทยายน
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
107. โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
108. โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
109. โรงเรียนวัดราชบพิธ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0062 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-6 กติกา HK ทางบก
Hand Generator Triathlon Robot Relay Competition ม.4-6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
1.นาย ดุจเพชร ตระการรัตนกุล
2.นาย โยธิน ตั้งชนะเลิศ
1.นางสาว วิลาสินี ศรีชมภู
0059 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-6 กติกา HK ทางบก
Hand Generator 2 legs Robot Short Distance Run Competition ม.4-6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
1.นาย อรรถวิท สามกองงาม
2.นาย กฤติเดช ภราดรปัจจัย
1.นาย รัฐวิทย์ จันทร์ยงค์
0196 รายการหุ่นยนต์ TRTC ม.4-6
Transporter Robot ม.4-6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
1.นาย ดุจเพชร ตระการรัตนกุล
2.นาย โยธิน ตั้งชนะเลิศ
1.นาย ภัทรพล เทพังเทียม
110. โรงเรียนสงวนหญิง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
111. โรงเรียนเมทนีดล
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
112. โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0201 รายการหุ่นยนต์ TRTC ม.4-6
Hoop Sepaktakraw ตระกร้อลอดห่วง ม.4-6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
1.นาย ธีรพงศ์ มังคละวงค์
2.นาย พีรพัฒน์ บุญเดช
1.นาง ชลภิรัตน์ แก้วมูล
0150 รายการหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-6 กติกา IRO
Logistic Challenge ม.4-6
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
1.นาย กฤติพงศ์ กระแสร์
2.นาย ภาคภูมิ พรหมจักร์
1.นาง ชลภิรัตน์ แก้วมูล
113. โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0178 รายการหุ่นยนต์ TRTC ม.1-3
Treasure Game ม.1-3
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อภิธาร ปานไทย
2.เด็กชาย ธนกฤษ มารยาท
1.นาย ปริวรรต แสงโชติ
114. โรงเรียนสรรพวิทยาคม
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0081 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-6 กติกา HK ทางบก
Servo Motor Humanoid Robot - Soccer Race ม.4-6
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
1.นาย กิตติกวิน ศรีวิชัยลำพรรณ
2.นาย ประภูกฤต โกศล
1.นางสาว รุ่งทิพย์ จันดี
0082 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-6 กติกา HK ทางบก
Servo Motor Humanoid Robot - Penalty Shoot-out Competition ม.4-6
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
1.นาย กิตติกวิน ศรีวิชัยลำพรรณ
2.นาย ประภูกฤต โกศล
1.นาย ธนสิน ชูเกียรติตกุล
0166 รายการหุ่นยนต์ซูโม่ ม.4-6
Sumo 300 g. Auto ม.4-6
86.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
1.นาย สิทธิเดช แย้มขะมัง
2.นาย วรัญญู เตียอุดมชัยสิทธิ์
1.นาย ธนสิน ชูเกียรติตกุล
0167 รายการหุ่นยนต์ซูโม่ ม.4-6
Sumo 1 Kg. Auto ม.4-6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
1.นาย ขวัญชัย ทองสว่าง
2.นาย วิภพ ก้องกู่ดัง
1.นาย ธนสิน ชูเกียรติตกุล
0169 รายการหุ่นยนต์ซูโม่ ม.4-6
Sumo 3 Kg. Auto ม.4-6
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
1.นาย ขวัญชัย ทองสว่าง
2.นาย วิภพ ก้องกู่ดัง
1.นางสาว รุ่งทิพย์ จันดี
0168 รายการหุ่นยนต์ซูโม่ ม.4-6
Sumo 1 Kg. RC ม.4-6
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
1.นาย บริวัตร แซ่หมี
2.นาย ธนวัฒน์ ตนะพูนสิน
1.นาย ปองพล เมืองมาหล้า
115. โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0070 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-6 กติกา HK ทางบก
Robot Soccer Competition ม.4-6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
1.นาย ธีรกานต์ ก้อชากุล1
2.นาย เชวงศักดิ์ โพธิกุดไสย1
116. โรงเรียนบ้านโนนงาม
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
117. โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
118. โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
119. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0064 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-6 กติกา HK ทางบก
Hand Generator Worm Robot Short Distance Run Competition ม.4-6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
1.นางสาว วิริยา บุญญะ
2.นางสาว ชวัลลักษณ์ จิตรมั่น
1.นาย ศุภวิชญ์ วงศ์ศรีสุขโชติ
0123 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-6 กติกา HK ทางน้ำ
Hand Generator Robot Fish Short Distance Swimming (Vertical style) Competition ม.4-6
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
1.นางสาว ธนิดา สาศิริ
2.นางสาว ปัทมา ทองประเสริฐ
1.นาย ศุภวิชญ์ วงศ์ศรีสุขโชติ
120. โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
121. โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยกระบอก(สามัคคีวิทยา)
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
122. โรงเรียนทวีธาภิเศก
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
123. โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
124. AsgardRobot
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0144 รายการหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-3 กติกา IRO
Line Fast ม.1-3
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนกร รุ่งเรืองพร
1.นาย พงศกร แก้วแกมกาญจน์
125. โรงเรียนบ้านพุบอน
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
126. ปรียาโชติ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
127. โรงเรียนบ้านหนองโคบาล
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0104 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-3 กติกา HK ทางน้ำ
Hand Generator Robot Butterfly Stroke Swimming Competition ม.1-3
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ยุทธกาน ทานาม
2.เด็กชาย ธาวิน หงษ์พิพิธ
1.นางสาว มินตรา แสงคำภา
128. โรงเรียนบ้านชีวิทยา
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
129. โรงเรียนบ้านหัวนาคำ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0046 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-3 กติกา HK ทางบก
Hand Generator Robot Ladder Climbing Competition ม.1-3
99.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภานุวัฒน์ แสนบุตร
2.เด็กชาย เสฎฐวุฒิ พรมเสน
1.นาง อรพรรณ ลิ้มไพบูลย์
0052 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-3 กติกา HK ทางบก
Robot Boxing Competition ม.1-3
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธีรภัทร์ ลาภมาก
2.เด็กชาย รัฐภูมิ ขวัญยืน
1.นาง อรพรรณ ลิ้มไพบูลย์
130. โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0042 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-3 กติกา HK ทางบก
Hand Generator Robot Elephants Power ม.1-3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ภัทร์นฤน กันแต่ง
2.เด็กชาย กิตติศักดิ์ ศรีรักษา
1.นางสาว สมใจ สีดาจันทร์
131. โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
132. โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
133. โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0149 รายการหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-6 กติกา IRO
Transporter (First version) ม.4-6
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
1.นาย กิตตินันท์ พวงพิกุล
2.นาย โยธิน ผิวทองงาม
1.นาง อังคณา นาเจริญ
0195 รายการหุ่นยนต์ TRTC ม.4-6
Super Gundam ม.4-6
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
1.นาย โยธิน ผิวทองงาม
2.นาย กฤษฎา ภูวันนา
1.นาง อังคณา นาเจริญ
134. โรงเรียนบ้านเขาหินกลิ้ง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0023 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-6 กติกา HK ทางบก
Hand Generator Robot Elephants Power ป.1-6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนพัฒ นาขะจันทร์
2.เด็กหญิง จรรยพร น้อยเอี่ยม
1.นางสาว ปรียาภัทร์ พึ่งตน
0096 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-6 กติกา HK ทางน้ำ
Robot Dragon Boat Appearance Design Competition ป.1-6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นันทิชา พานา
2.เด็กหญิง พรพิมล ฉิมสวัสดิ์
1.นาย สมศักดิ์ วิทูรศศิวิมล
135. โรงเรียนพรศิริกุล
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0115 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-6 กติกา HK ทางน้ำ
Water Polo Robot Game ม.4-6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
1.นาย ศุภกฤษ์ ฮ่องช่วน
2.นาย อนุกูล เอ้งฉ้วน
1.นาย ธนิต ศรีขำ
136. ร้อยเอ็ดวิทยาลัย
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0165 รายการหุ่นยนต์ซูโม่ ม.4-6
LEGO Sumo 1 Kg. Auto ม.4-6
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
1.นาย ปานุวัฒน์ ชรารัตน์
2.นาย วศิน อนันตา
1.นางสาว รัชนีกร ตุ้ยศักดา
0184 รายการหุ่นยนต์ TRTC ม.1-3
Super Gundam ม.1-3
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภูริ จันหัวนา
2.เด็กชาย ณัฐพล พิมขาลี
1.นางสาว จินตนา โพธิจักร
137. โรงเรียนกมลาไสย
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
138. UnknowRobot
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
139. อัสสัมชัญอุบลราชธานี
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
140. โรงเรียนวัดแม่สะลาบ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
141. สามชุกรัตนโภคาราม
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
142. โรงเรียนบูรณะรำลึก
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
143. โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0049 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-3 กติกา HK ทางบก
Hand Generator Single Motor Robot Appearance Design Competition ม.1-3
82.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธีรวิทย์ แก้วศรี
2.เด็กชาย ธนธัช เขียวแก้ว
1.นาย วิษณุ อ้นบางเขน
0057 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-3 กติกา HK ทางบก
Servo Motor Robot Appearance Design Competition ม.1-3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กัมลาศ อ้นบางเขน
2.เด็กชาย ปุญญวัชร์ ชัยรักษา
1.นาง ประเสริฐ อ้นบางเขน
0124 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-6 กติกา HK ทางน้ำ
Hand Generator Robot Fish Short Distance Swimming (Horizontal style) Competition ม.4-6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
1.นาย สุรพัศ มะลิซ้อน
2.นาย รัตติพงศ์ วงศ์ปัทมกุล
1.นางสาว ภัทร์วดี มูลดี
0127 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-6 กติกา HK ทางน้ำ
Hand Generator Robot Canoe Competition ม.4-6
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
1.นาย ธนภูมิ เจ็กแจว
2.นาย สิปปวิชญ์ จันโท
1.นาย ปฏิฬ นาคทอง
0110 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-3 กติกา HK ทางน้ำ
Hand Generator Robot Canoe Competition ม.1-3
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กัมลาศ อ้นบางเขน
2.เด็กชาย ปุญญวัชร์ ชัยรักษา
1.นาย ปฏิฬ นาคทอง
0146 รายการหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-6 กติกา IRO
Tag-Out ม.4-6
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
1.นาย ธนภัทร อารีรักษ์
2.นาย ณภัทร รัตนะ
1.นาย วิษณุ อ้นบางเขน
144. ประสาทวิทยานนทบุรี
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0162 รายการหุ่นยนต์ซูโม่ ม.1-3
Sumo 1 Kg. RC ม.1-3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วรัญญู สุพัฒน์
1.นาย วิริยะ สุพัฒน์
145. PadRiew Roboshop
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0158 รายการหุ่นยนต์ซูโม่ ป.1-6
Sumo 1 Kg. RC ป.1-6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ศุภณัฐ มณีวงศ์
1.นาย ศิวกร รอดภิรมย์
0157 รายการหุ่นยนต์ซูโม่ ป.1-6
Sumo 1 Kg. Auto ป.1-6
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ศุภณัฐ มณีวงศ์
1.นาย ศิวกร รอดภิรมย์
146. โรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0120 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-6 กติกา HK ทางน้ำ
Hand Generator Robot Breaststroke Swimming Competition ม.4-6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
1.นาย จิรายุ ภิญโญรัตนโยธี
2.นาย ทรงวุฒิ ปัสยัง
1.นาย พัชรพงศ์ ขันขวา
0103 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-3 กติกา HK ทางน้ำ
Hand Generator Robot Breaststroke Swimming Competition ม.1-3
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ยศกร บุตรโพธิ์
2.เด็กชาย พงศ์พญา อุ้มเพชร
1.นาย จักรพันธ์ ประทุมทีป
0105 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-3 กติกา HK ทางน้ำ
Hand Generator Robot Freestyle (front crawl) Swimming Competition ม.1-3
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
1.เด็กชาย นัทธวัฒน์ ศิลาจันทร์
2.เด็กชาย ศิริศักดิ์ ยอยรู้รอบ
1.นาย พัชรพงศ์ ขันขวา
147. อนุบาลชัยภูมิ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
148. โรงเรียนบ้านเขาดิน
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0022 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-6 กติกา HK ทางบก
Hand Generator Robot Tug-of-War Competition ป.1-6
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ภูมิใจ ช่วยงาน
2.เด็กชาย สุเมธ อรชุน
1.นาย ชาญวิทย์ เหงากูล
149. โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0084 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-6 กติกา HK ทางน้ำ
Environmental Protection – Sea Surface Sweeper Robot Game ป.1-6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธีรภัทร เสมาสูงเนิน
2.เด็กชาย สรวิศ เหียนเที๊ยะ
1.นาย สุรศักดิ์ มั่นอิ่ม
150. โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ สกลนคร
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
151. โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดื่อประชาสรรค์)
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
152. โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
153. โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0086 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-6 กติกา HK ทางน้ำ
Ocean Treasure Hunting Robot Game ป.1-6
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วรากร ไกรดวง
2.เด็กชาย ทวีทรัพย์ ไกรดวง
1.นาย ถิรกร รัชตะทองไชย
154. โรงเรียนเพชรวิทยาคาร
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
155. โรงเรียนโคกสะอาดวิทยา
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
156. โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล2
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0108 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-3 กติกา HK ทางน้ำ
Hand Generator Robot Duck Short Distance Swimming Competition ม.1-3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ต้นกล้า แข็งแรงดี
2.เด็กชาย สว่าน การช่วง
1.นางสาว จินดา นะธิศรี
157. โรงเรียนชุมแพพิทยาคม
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
158. โรงเรียนวัดบ้านดาบ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0028 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-6 กติกา HK ทางบก
Hand Generator Triathlon Robot Relay Competition ป.1-6
89.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สันติสุข ยุวัฒชนะ
2.เด็กชาย ธีรพงศ์ กุษา
1.นาย ชำนาญ จันทร์อินทร์
0027 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-6 กติกา HK ทางบก
Hand Generator Robot Horizontal Bar Climbing Competition ป.1-6
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สันติสุข ยุวัฒชนะ
2.เด็กชาย ธีรพงศ์ กุษา
1.ว่าที่ร้อยตรี วิทวัส นาจพินิจ
0047 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-3 กติกา HK ทางบก
Hand Generator Robot Horizontal Bar Climbing Competition ม.1-3
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง เพชรรัตน์ บุญรุ่ง
2.เด็กชาย นราธิป คำเทศ
1.นาย ชำนาญ จันทร์อินทร์
0048 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-3 กติกา HK ทางบก
Hand Generator Triathlon Robot Relay Competition ม.1-3
99.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
1.เด็กชาย นราธิป คำเทศ
2.เด็กหญิง เพชรรัตน์ บุญรุ่ง
1.ว่าที่ร้อยตรี วิทวัส นาจพินิจ
159. โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
160. โรงเรียนสนามบิน
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0141 รายการหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-3 กติกา IRO
Logistic Challenge ม.1-3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
1.นาย กานต์นิธิ ยะโส
2.นาย สรวิศ มุกพิมาย
1.นาง กนกพร สิริกมลา
161. โรงเรียนบ้านซำภูทอง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0035 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-6 กติกา HK ทางบก
Robot Rugby Competition ป.1-6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนัตต์ สินพร
2.เด็กชาย ภูมินทร์ แก้วเวียง
1.นางสาว ธณัฏฐา สอนเอี่ยม
162. โรงเรียนบ้านโนนดู่หนองแวง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0089 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-6 กติกา HK ทางน้ำ
Hand Generator Robot Butterfly Stroke Swimming Competition ป.1-6
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนกฤต กุดโต้ง
2.เด็กชาย พิชัย แสงจันทร์
1.นาย อธิพล สอนพัลละ
0090 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-6 กติกา HK ทางน้ำ
Hand Generator Robot Freestyle (front crawl) Swimming Competition ป.1-6
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ทิคำพร ศิริสำราญ
2.เด็กชาย จารุวิทย์ หงษ์กา
1.นาย คงฤทธิ์ ศีลคุณ
0088 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-6 กติกา HK ทางน้ำ
Hand Generator Robot Breaststroke Swimming Competition ป.1-6
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วุฒิชัย สายโยธา
2.เด็กชาย ธนกฤต กุดโต้ง
1.นางสาว พรนิภา สะท้าน
163. โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี๑)
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
164. โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0045 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-3 กติกา HK ทางบก
Hand Generator Robot Sled Race ม.1-3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
1.เด็กชาย จาตุรงค์ สุกรีนัย
2.เด็กชาย เกษมศักดิ์ ระนาด
1.นาย พิพัฒน์พงษ์ สาจันทร์
165. โรงเรียนนาจานศึกษา
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
166. โรงเรียนชุมแพศึกษา
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0056 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-3 กติกา HK ทางบก
Robot Penalty Shoot-out Competition ม.1-3
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ศักดินันท์ บำขุนทด
2.เด็กชาย คุณานนท์ ถาเอ็นยวน
1.นาง เอ็มอร บำขุนทด
167. โรงเรียนบ่อน้อยประชาสรรค์
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0100 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-3 กติกา HK ทางน้ำ
Ocean Treasure Hunting Robot Game ม.1-3
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
1.เด็กชาย จิรวัฒน์ ตัวงาม
2.นาย ภูริภัทน์ ทัศโกสุม
1.นาย ทวีชัย ไกรดวง
168. sunbot
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
169. ขอนแก่นวิทยายน 3
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
170. โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคม
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
171. โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0071 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-6 กติกา HK ทางบก
Robot Penalty Shoot-out Competition ม.4-6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
1.นาย เสกสรรค์ เรียงนอก
2.นาย ปฏิพัทธิ์ ตันเจริญคีรี
1.นางสาว ศิริรัตน์ ชาวสำราญ
172. อนุบาล​ชุมแพ​
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0025 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-6 กติกา HK ทางบก
Hand Generator Robot Sled Race ป.1-6
89.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณัฐภัทร สืบเลย
2.เด็กชาย ณัฐวรรธน์ สืบเลย
1.นาง พิสมัย สืบเลย
173. อนุบาลชุมชนหนองบัวแดง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
174. ทีมต้นน้ำซี ชัยภูมิ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0034 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-6 กติกา HK ทางบก
Robot Boxing Competition ป.1-6
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กฤตพจน์ ปะเขตะนัง
2.เด็กชาย ธีรังกร ลิ้มไพบูลย์
1.นาย จตุรงค์ ลิ้มไพบูลย์
175. สีชมพูศึกษา
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
176. โรงเรียนชูวิชาราษฎร์
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0093 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-6 กติกา HK ทางน้ำ
Hand Generator Robot Duck Short Distance Swimming Competition ป.1-6
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณัฐพล อ่อนใจ
2.เด็กชาย ทิรากร ตะเภา
1.นางสาว ชลธิชา จันทร์ศรีเปรม
177. โรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
178. ดอนหมู
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
179. เมืองสุราษฎร์ธานี
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
180. โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
181. โรงเรียนวัดสำเภาทอง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
182. โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง)
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
183. โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
184. โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
185. โรงเรียนวัดทด
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
186. โรงเรียนบ้านลำชิง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
187. โรงเรียนเทพมงคลรังษี
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
188. โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
189. โรงเรียนบ้านชำฆ้อ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
190. บรรพตพิสัยพิทยาคม
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
191. วิทยานุกูลนารี
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
192. โรงเรียนคลองบางแก้ว(ภิรมย์ประชาราษฎร์)
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
193. โรงเรียนวังหินวิทยาคม
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
194. โรงเรียนเทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์)
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
195. บ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
รางวัล
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
การแข่งขันหุ่นยนต์พัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยด้านหุ่นยนต์ ครั้งที่ 1
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน โรงเรียนหนองบัว โทร. 087-1947542

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2020 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook