#
กิจกรรม
ทีม
0159 LEGO Sumo 1 Kg. Auto ม.1-3 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 30
0160 Sumo 300 g. Auto ม.1-3 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 15
0161 Sumo 1 Kg. Auto ม.1-3 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 23
0162 Sumo 1 Kg. RC ม.1-3 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 18
0163 Sumo 3 Kg. Auto ม.1-3 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 8
0164 Sumo 3 Kg. RC ม.1-3 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 9
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
การแข่งขันหุ่นยนต์พัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยด้านหุ่นยนต์ ครั้งที่ 1
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน โรงเรียนหนองบัว โทร. 087-1947542

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2020 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook