คณะกรรมการการจัดการแข่งขัน
#
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
หน้าที่
บัตรประจำตัว
เกียรติบัตร
1 นายปาล มานวิสุทธิ์ นักวิชาการอิสระ รองประธานกรรมการ
2 นางกฤติมา กองทองนอก รองผู้อำนวยการ โรงเรียนหนองบัว ประธานกรรมการ (ฝ่ายปฏิคม)
3 นางบุญญาภา อิ่มศิล ครู โรงเรียนหนองบัว กรรมการ (ฝ่ายปฏิคม)
4 นางวิกานดา บุญเอก ครู โรงเรียนหนองบัว กรรมการ (ฝ่ายปฏิคม)
5 นางพัชริดา ขำทวีพรหม ครู โรงเรียนหนองบัว กรรมการ (ฝ่ายปฏิคม)
6 นางธิรดา วงษ์ทานมัย ครู โรงเรียนหนองบัว กรรมการ (ฝ่ายปฏิคม)
7 นางนารี ดังดี ครู โรงเรียนหนองบัว กรรมการ (ฝ่ายปฏิคม)
8 นางไพลิน ส่งวัฒนา ครู โรงเรียนหนองบัว กรรมการ (ฝ่ายปฏิคม)
9 นางสาวบุษกร ปนสันเทียะ ครู โรงเรียนหนองบัว กรรมการ (ฝ่ายปฏิคม)
10 นางสาวอุษณีย์ วงษ์จันทร์ ครู โรงเรียนหนองบัว กรรมการ (ฝ่ายปฏิคม)
11 นางสาวรุ่งทิพย์ เพ็งพรม ครู โรงเรียนหนองบัว กรรมการ (ฝ่ายปฏิคม)
12 นางพัชรี ปุ่มสันเทียะ ครู โรงเรียนหนองบัว กรรมการ (ฝ่ายปฏิคม)
13 นายวรพล ศรีแตง ครู โรงเรียนหนองบัว กรรมการ (ฝ่ายปฏิคม)
14 นางสุภัทธา ทองกันทา ครู โรงเรียนหนองบัว กรรมการและเลขานุการ (ฝ่ายปฏิคม)
15 นายเสรี บุญประเทือง ผู้ช่วยผู้อำนายการโรงเรียนหนองบัว ประธานกรรมการ (ฝ่ายสถานที่)
16 นายวรณัฐ หมีทอง ครู โรงเรียนหนองบัว ประธานกรรมการ (ฝ่ายสถานที่)
17 นายมาโนชญ์ สุขสุม ครู โรงเรียนหนองบัว ประธานกรรมการ (ฝ่ายสถานที่)
18 นายทินกร ว่องสาริกิจ ครู โรงเรียนหนองบัว กรรมการ (ฝ่ายสถานที่ )
19 นายสมเกียรติ เอมใจ ครู โรงเรียนหนองบัว กรรมการ (ฝ่ายสถานที่ )
20 นายอธิชัย ตางาม ครู โรงเรียนหนองบัว กรรมการ (ฝ่ายสถานที่ )
21 นายอภิศาล ไทยเจริญ ครู โรงเรียนหนองบัว กรรมการ (ฝ่ายสถานที่ )
22 นางสาวเอราวัณ บุญมั่น ครู โรงเรียนหนองบัว กรรมการ (ฝ่ายสถานที่ )
23 นายนรินทร์ รอดศรีสมุทร ครู โรงเรียนหนองบัว กรรมการ (ฝ่ายสถานที่ )
24 นายคมกริช แพงแสง ครู โรงเรียนหนองบัว กรรมการ (ฝ่ายสถานที่ )
25 นายวัชระ คล้ายแสงฤกษ์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนหนองบัว กรรมการ (ฝ่ายสถานที่ )
26 นางสาวธีรวรรณ ศรีพันธุ์ ครู โรงเรียนหนองบัว กรรมการ (ฝ่ายสถานที่ )
27 นายเจริญชัย วงศ์สิริธารา ครู โรงเรียนหนองบัว กรรมการ (ฝ่ายสถานที่ )
28 นายณัฐวุฒิ ปกสุข ครู โรงเรียนหนองบัว กรรมการ (ฝ่ายสถานที่ )
29 นายเกียรติธงชัย ฉายะชาติ ครู โรงเรียนหนองบัว กรรมการ (ฝ่ายสถานที่ )
30 นายจักรภพ บุญขาว พนักงานราชการ โรงเรียนหนองบัว กรรมการ (ฝ่ายสถานที่ )
31 นายพงศธรณ์ ปรางค์ทอง นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กรรมการ (ฝ่ายสถานที่ )
32 นายณรรฐพงษ์ ฉ่ำน้อย ครู โรงเรียนหนองบัว กรรมการและเลขานุการ (ฝ่ายสถานที่ )
33 นายเทเวศร์ ม่วงพลับ พนักงานราชการ โรงเรียนหนองบัว กรรมการและเลขานุการ (ฝ่ายสถานที่ )
34 นางสาวบุษกร ปนสันเทียะ ครู โรงเรียนหนองบัว ประธานกรรมการ (ฝ่ายประมวลผล)
35 นายสดใส แก้วประสงค์ ครู โรงเรียนสว่างอารมณ์ กรรมการ (ฝ่ายประมวลผล)
36 นายไกรสร อ่อนบาง ครู โรงเรียนหนองบัว กรรมการ (ฝ่ายประมวลผล)
37 นายปกรณ์ โอภาษี ครู โรงเรียนหนองบัว กรรมการ (ฝ่ายประมวลผล)
38 นางสาวชนิดาภา รุ่งจำรัส ครูผู้ช่วย โรงเรียนหนองบัว กรรมการ (ฝ่ายประมวลผล)
39 นางสาวสุรารักษ์ ใจเร็ว ครู โรงเรียนหนองบัว กรรมการ (ฝ่ายประมวลผล)
40 นางสาวภาวิดา เขียวกำจัด เจ้าหน้าที่สารสนเทศ โรงเรียนหนองบัว กรรมการ (ฝ่ายประมวลผล)
41 นางวัลลญา ต่อเติมพัฒนกุล ครู โรงเรียนหนองบัว กรรมการและเลขานุการ (ฝ่ายประมวลผล)
42 นางไพลิน ส่งวัฒนา ครู โรงเรียนหนองบัว ประธานกรรมการ (ฝ่ายประสานงานและรับลงทะเบียน)
43 นางสาวบุษกร ปนสันเทียะ ครู โรงเรียนหนองบัว กรรมการ (ฝ่ายประสานงานและรับลงทะเบียน)
44 นางสาววลัยลักษณ์ ปิยะตระกูลเลิศ ครู โรงเรียนหนองบัว กรรมการ (ฝ่ายประสานงานและรับลงทะเบียน)
45 นางสาวธนิศา จิตรเกื้อกูล ครูผู้ช่วย โรงเรียนหนองบัว กรรมการ (ฝ่ายประสานงานและรับลงทะเบียน)
46 นางสาวภาวิดา เขียวกำจัด เจ้าหน้าที่สารสนเทศ โรงเรียนหนองบัว กรรมการ (ฝ่ายประสานงานและรับลงทะเบียน)
47 นายพงศธรณ์ ปรางค์ทอง นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กรรมการ (ฝ่ายประสานงานและรับลงทะเบียน)
48 นางสาวกนกพร บุตรเพ็ง นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กรรมการ (ฝ่ายประสานงานและรับลงทะเบียน)
49 นางสาวประภัสสร นิลสนธิ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กรรมการ (ฝ่ายประสานงานและรับลงทะเบียน)
50 นางสาวอินธิรา รุ่งรังสี นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กรรมการ (ฝ่ายประสานงานและรับลงทะเบียน)
51 นางสาวทิพปภา รอดแสวง นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กรรมการ (ฝ่ายประสานงานและรับลงทะเบียน)
52 นางสาวปาจรีย์ สุขโชคพานิชย์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการ (ฝ่ายประสานงานและรับลงทะเบียน)
53 นายนพดล ฉ่ำน้อย นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการ (ฝ่ายประสานงานและรับลงทะเบียน)
54 นางมินตรา จิตรโกศล ครู โรงเรียนหนองบัว กรรมการและเลขานุการ (ฝ่ายประสานงานและรับลงทะเบียน)
55 นางมลิวัล อินทร์สุภา ครู โรงเรียนหนองบัว ประธานกรรมการ (ฝ่ายประชาสัมพันธ์)
56 นายพลวศิน สารธรรม ครู โรงเรียนหนองบัว กรรมการ (ฝ่ายประชาสัมพันธ์)
57 นางสาวณัฏฐา ชูมา ครู โรงเรียนหนองบัว กรรมการ (ฝ่ายประชาสัมพันธ์)
58 นางสาวธนัชชา รับงาน ครูผู้ช่วย โรงเรียนหนองบัว กรรมการและเลขานุการ (ฝ่ายประชาสัมพันธ์)
59 นายสมัคร นรินทร์รัมย์ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนหนองบัว ประธานกรรมการ (ฝ่ายอำนวยการ)
60 นางกฤติมา กองทองนอก รองผู้อำนวยการ โรงเรียนหนองบัว กรรมการ (ฝ่ายอำนวยการ)
61 นายพฤกษ อินทโลหิตเชิดชู รองผู้อำนวยการ โรงเรียนหนองบัว กรรมการ (ฝ่ายอำนวยการ)
62 นายเสรี บุญประเทือง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงเรียนหนองบัว กรรมการ (ฝ่ายอำนวยการ)
63 นายวรณัฐ หมีทอง ครู โรงเรียนหนองบัว กรรมการและเลขานุการ (ฝ่ายอำนวยการ)
64 นางรัชต์กมล ว่องสาริกิจ ครู โรงเรียนหนองบัว ประธานกรรมการ (ฝ่ายพิธีการ)
65 นางสุนันท์ รัตนเวชสิทธิ ครู โรงเรียนหนองบัว กรรมการ (ฝ่ายพิธีการ)
66 นายธนชัย ขุนแก้ว ครู โรงเรียนหนองบัว กรรมการและเลขานุการ (ฝ่ายพิธีการ)
67 นางจิราพรรณ พูลสวัสดิ์ ครู โรงเรียนหนองบัว ประธานกรรมการ (ฝ่ายพยาบาล)
68 นางสาวจริยา ขุนพรหม ครู โรงเรียนหนองบัว กรรมการ (ฝ่ายพยาบาล)
69 นางสาวฐิติพร กระโจมทอง ครู โรงเรียนหนองบัว กรรมการ (ฝ่ายพยาบาล)
70 นางสาวสาวิตรี พงษ์ไพบูลย์ ครู โรงเรียนหนองบัว กรรมการ (ฝ่ายพยาบาล)
71 นางสาวบังอร บ่ายยิ้ม ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนหนองบัว กรรมการและเลขานุการ (ฝ่ายพยาบาล)
72 นางส่งศรี โอภาษี ครู โรงเรียนหนองบัว ประธานกรรมการ (ฝ่ายอาหาร)
73 นางวารุณี ฉ่ำน้อย ครู โรงเรียนหนองบัว กรรมการ (ฝ่ายอาหาร)
74 นางอัจฉรา ชอนบุรี ครู โรงเรียนหนองบัว กรรมการ (ฝ่ายอาหาร)
75 นางโสมนัส บุญโห้ ครู โรงเรียนหนองบัว กรรมการ (ฝ่ายอาหาร)
76 นางสาวศิริวรรณ์ ฮ้อสิทธิสมบูรณ์ ครู โรงเรียนหนองบัว กรรมการ (ฝ่ายอาหาร)
77 นางสาวรุ่งทิพย์ เพ็งพรม ครู โรงเรียนหนองบัว กรรมการ (ฝ่ายอาหาร)
78 นางณัฐฏ์ธนาพร ภิรมย์ภักดิ์ พนักงานราชการ โรงเรียนหนองบัว กรรมการ (ฝ่ายอาหาร)
79 นางปุณณ์ภัสสร จิรันธนินโภคิน พนักงานราชการ โรงเรียนหนองบัว กรรมการ (ฝ่ายอาหาร)
80 นางฉัตศิภัคฐ์ เพ็ชรคง ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนหนองบัว กรรมการ (ฝ่ายอาหาร)
81 นางอมรา ทองสันเที้ยะ ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนหนองบัว กรรมการ (ฝ่ายอาหาร)
82 นางสาวสินจัย โฉมชัย ครู โรงเรียนหนองบัว กรรมการและเลขานุการ (ฝ่ายอาหาร)
83 นายณรรฐพงษ์ ฉ่ำน้อย ครู โรงเรียนหนองบัว ประธานกรรมการ (ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์)
84 นายวีรชน พูลพันธ์ ครู โรงเรียนหนองบัว กรรมการ (ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์)
85 นายพรชัย ศรีชมภู ครู โรงเรียนหนองบัว กรรมการและเลขานุการ (ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์)
86 นายวันชัย รัตนเวชสิทธิ ครู โรงเรียนหนองบัว ประธานกรรมการ (ฝ่ายจราจรและสถานที่จอดรถ)
87 นางสาววันดี เที่ยงเรือง ครู โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม กรรมการ (ฝ่ายจราจรและสถานที่จอดรถ)
88 นางสาวธีรวรรณ ศรีพันธุ์ ครู โรงเรียนหนองบัว กรรมการ (ฝ่ายจราจรและสถานที่จอดรถ)
89 นายวรพล ศรีแตง ครู โรงเรียนหนองบัว กรรมการและเลขานุการ (ฝ่ายจราจรและสถานที่จอดรถ)
90 นางวิภา อินสุธา ครู โรงเรียนหนองบัว ประธานกรรมการ (ฝ่ายจุดคัดกรอง)
91 นายธีระ ราชสุภา ครู โรงเรียนหนองบัว กรรมการ (ฝ่ายจุดคัดกรอง)
92 นางสาวสุนิสา วงรอด ครูผู้ช่วย โรงเรียนหนองบัว กรรมการ (ฝ่ายจุดคัดกรอง)
93 นายนรินทร์ รอดศรีสมุทร ครู โรงเรียนหนองบัว กรรมการ (ฝ่ายจุดคัดกรอง)
94 นายวัชระ คล้ายแสงฤกษ์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนหนองบัว กรรมการ (ฝ่ายจุดคัดกรอง)
95 นางสาวเอราวัณ บุญมั่น ครู โรงเรียนหนองบัว กรรมการและเลขานุการ (ฝ่ายจุดคัดกรอง)
96 นายเสรี บุญประเทือง ผู้ช่วยผู้อำนายการโรงเรียนหนองบัว ประธานกรรมการ (ฝ่ายรักษาความสะอาด)
97 นายณรรฐพงษ์ ฉ่ำน้อย ครู โรงเรียนหนองบัว ประธานกรรมการ (ฝ่ายบันทึกภาพ)
98 นางสาวอรรถพร ศรีดี ครู โรงเรียนหนองบัว กรรมการ (ฝ่ายบันทึกภาพ)
99 นายวราวุฒิ แก้วสุรินทร์ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กรรมการ (ฝ่ายบันทึกภาพ)
100 นายภานุเดช พลทิพย์ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กรรมการ (ฝ่ายบันทึกภาพ)
101 นายศุภสัณห์ ผาบสละ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กรรมการ (ฝ่ายบันทึกภาพ)
102 นายกฤษณะ ต๊ะน้อย นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กรรมการ (ฝ่ายบันทึกภาพ)
103 นายอภิวัฒน์ บุญฤทธิ์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนหนองบัว กรรมการและเลขานุการ (ฝ่ายบันทึกภาพ)
104 นางสมใจ นามกระโทก ครู โรงเรียนหนองบัว ประธานกรรมการ (ฝ่ายมอบรางวัล)
105 นางสาวปิยาพัชร มัณฑการ ครู โรงเรียนหนองบัว กรรมการ (ฝ่ายมอบรางวัล)
106 นายธนชัย ขุนแก้ว ครู โรงเรียนหนองบัว กรรมการ (ฝ่ายมอบรางวัล)
107 นางสาวนพมาศ อิสระบุตร ครู โรงเรียนหนองบัว กรรมการ (ฝ่ายมอบรางวัล)
108 นางสาววิชยา กลั่นหุ่น ครู โรงเรียนหนองบัว กรรมการ (ฝ่ายมอบรางวัล)
109 นางยุพา อ่อนสด ครู โรงเรียนหนองบัว กรรมการและเลขานุการ (ฝ่ายมอบรางวัล)
110 นายเจษฎา อู่ชมภูทอง ครู โรงเรียนหนองบัว ประธานกรรมการ (ฝ่ายกิจกรรมการอบรม TOT-TRRO)
111 นางสาวนันทชา อัมฤทธิ์ ครู โรงเรียนหนองบัว กรรมการและเลขานุการ (ฝ่ายกิจกรรมการอบรม TOT-TRRO)
112 นายพฤกษ อินทโลหิตเชิดชู รองผู้อำนวยการ โรงเรียนหนองบัว ประธานกรรมการ (ฝ่ายกิจกรรมถนนเด็กเดินและนิทรรศการความรู้)
113 นายเสรี บุญประเทือง ผู้ช่วยผู้อำนายการโรงเรียนหนองบัว กรรมการ (ฝ่ายกิจกรรมถนนเด็กเดินและนิทรรศการความรู้)
114 นายสัญญา แดนพิมาย ครู โรงเรียนหนองบัว กรรมการ (ฝ่ายกิจกรรมถนนเด็กเดินและนิทรรศการความรู้)
115 นางศุธชา นภาวิวัฒนากุล ครู โรงเรียนหนองบัว กรรมการ (ฝ่ายกิจกรรมถนนเด็กเดินและนิทรรศการความรู้)
116 นางสาวกมลทิพย์ นารี ครู โรงเรียนหนองบัว กรรมการและเลขานุการ (ฝ่ายกิจกรรมถนนเด็กเดินและนิทรรศการความรู้)
117 นางสาวธนภรณ์ บุญอาจ ครู โรงเรียนหนองบัว ประธานกรรมการ (ฝ่ายผู้ประกาศประจำสนามแข่ง)
118 นางสาวธิดารัตน์ ขอดจันทึก ครู โรงเรียนหนองบัว กรรมการ (ฝ่ายผู้ประกาศประจำสนามแข่ง)
119 นายดลภัช ปิติเมธานนท์ ครู โรงเรียนหนองบัว กรรมการ (ฝ่ายผู้ประกาศประจำสนามแข่ง)
120 นางรัชนี โล่วันทา ครู โรงเรียนหนองบัว กรรมการ (ฝ่ายผู้ประกาศประจำสนามแข่ง)
121 นางสาวนิตยา รัตนจันทร์ ครู โรงเรียนหนองบัว กรรมการและเลขานุการ (ฝ่ายผู้ประกาศประจำสนามแข่ง)
122 นางสาวจงรักษ์ คงสูน ครู โรงเรียนหนองบัว ประธานกรรมการ (ฝ่ายเลขานุการประจำสนามแข่ง)
123 นางลาวัณย์ ณ จำปาศักดิ์ ครู โรงเรียนหนองบัว กรรมการ (ฝ่ายเลขานุการประจำสนามแข่ง)
124 นางสาวธีระนันท์ แย้มโพธิ์ใช้ ครู โรงเรียนหนองบัว กรรมการ (ฝ่ายเลขานุการประจำสนามแข่ง)
125 นางสาวจุฑารัตน์ บุญเงิน ครู โรงเรียนหนองบัว กรรมการ (ฝ่ายเลขานุการประจำสนามแข่ง)
126 นางสาวสุนิสา วงรอด ครูผู้ช่วย โรงเรียนหนองบัว กรรมการ (ฝ่ายเลขานุการประจำสนามแข่ง)
127 นางสาวณัฐมน แก้วเกล็ด ครู โรงเรียนหนองบัว กรรมการ (ฝ่ายเลขานุการประจำสนามแข่ง)
128 นางรัชดา ชินชา ครู โรงเรียนหนองบัว กรรมการ (ฝ่ายเลขานุการประจำสนามแข่ง)
129 นางสาวพัชรียา ขยันกิจ ครู โรงเรียนหนองบัว กรรมการและเลขานุการ (ฝ่ายเลขานุการประจำสนามแข่ง)
130 นางไพลิน ส่งวัฒนา ครู โรงเรียนหนองบัว ประธานกรรมการ (ฝ่ายประเมินผล)
131 นางสาวธนิศา จิตรเกื้อกูล ครูผู้ช่วย โรงเรียนหนองบัว กรรมการ (ฝ่ายประเมินผล)
132 นางสาวภาวิดา เขียวกำจัด เจ้าหน้าที่สารสนเทศ โรงเรียนหนองบัว กรรมการ (ฝ่ายประเมินผล)
133 นางสาววลัยลักษณ์ ปิยะตระกูลเลิศ ครู โรงเรียนหนองบัว กรรมการและเลขานุการ (ฝ่ายประเมินผล)
134 นางไพลิน ส่งวัฒนา ครู โรงเรียนหนองบัว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฝ่ายอำนวยการ)
135 นางสาวบุษกร ปนสันเทียะ ครู โรงเรียนหนองบัว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฝ่ายอำนวยการ)
136 นายมาโนชญ์ สุขสุม ครู โรงเรียนหนองบัว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฝ่ายอำนวยการ)
137 ดร.ปัญญา หาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ ประธานกรรมการ (ที่ปรึกษา)
138 นายอภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ รองประธานกรรมการ (ที่ปรึกษา)
139 นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ รองประธานกรรมการ (ที่ปรึกษา)
140 นายไพรัตน์ กลิ่นทับ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ รองประธานกรรมการ (ที่ปรึกษา)
141 นายสาโรจน์ กลั่นด้วง ผู้อำนวยการโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ กรรมการ (ที่ปรึกษา)
142 นางสาวจงกล เดชปั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการ (ที่ปรึกษา)
143 นายสายชล ทองฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ กรรมการ (ที่ปรึกษา)
144 นายวัชรพัฐ มะธิตะโน ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ กรรมการและเลขานุการ (ที่ปรึกษา)
145 นางสาวอมรรัตน์ แก้วมาลา ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ (ที่ปรึกษา)
146 นางสาวจิราวรรณ พุ่มต้นวงษ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ (ที่ปรึกษา)
147 นางสาวสาลินี โฮมแพน ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ (ที่ปรึกษา)
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
การแข่งขันหุ่นยนต์พัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยด้านหุ่นยนต์ ครั้งที่ 1
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน โรงเรียนหนองบัว โทร. 087-1947542

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2020 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook