มัธยมต้น ม.1-3

#
ชื่อโรงเรียน
จำนวน
ชนะเลิศ
รอง ๑
รอง ๒
รอง ๓
รวม
รวม
1 โรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา 4 2 0 0 0 2 2 0 0 2
2 โรงเรียนผาขามวิทยายน 5 1 2 0 0 3 3 0 0 3
3 โรงเรียนบ่อน้อยประชาสรรค์ 4 1 2 0 0 3 2 0 1 3
4 โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา 5 1 0 2 0 3 3 0 0 3
5 โรงเรียน​ นวมินทราชูทิศ​ มัชฌิม 3 1 0 0 0 1 1 0 0 1
6 โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา 3 1 0 0 0 1 1 0 0 1
7 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล2 7 1 0 0 0 1 3 1 1 5
8 โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม ๐๔ ในพระอุปถัมภ์ 4 0 1 1 0 2 1 1 0 2
9 โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม 5 0 1 0 0 1 0 1 1 2
10 ขอนแก่นวิทยายน 3 2 0 1 0 0 1 1 0 0 1
11 โรงเรียนชุมแพวิทยายน 7 0 0 2 0 2 3 0 0 3
12 โรงเรียนบ้านชีวิทยา 5 0 0 1 0 1 2 0 0 2
13 โรงเรียนบ้านคลองเจ้าเมือง 4 0 0 0 1 1 1 1 0 2
14 โรงเรียนซำยางวิทยายน 3 0 0 0 1 1 1 0 0 1
15 โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคม 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1
รวม - 8 7 6 2 23 24 5 3 32

มัธยมปลาย ม.4-6

#
ชื่อโรงเรียน
จำนวน
ชนะเลิศ
รอง ๑
รอง ๒
รอง ๓
รวม
รวม
1 โรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา 4 1 0 1 0 2 2 0 0 2
2 โรงเรียนชุมแพวิทยายน 7 0 2 0 0 2 3 0 0 3
3 โรงเรียนซำยางวิทยายน 3 0 2 0 0 2 1 1 0 2
4 โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม 5 0 1 1 0 2 0 2 1 3
5 โรงเรียน​ นวมินทราชูทิศ​ มัชฌิม 3 0 1 0 0 1 1 1 0 2
6 โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา 5 0 1 0 0 1 2 0 0 2
7 ขอนแก่นวิทยายน 3 2 0 1 0 0 1 1 0 0 1
8 โรงเรียนบ้านชีวิทยา 5 0 0 2 0 2 3 0 0 3
9 โรงเรียนผาขามวิทยายน 5 0 0 1 1 2 2 0 0 2
10 โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม ๐๔ ในพระอุปถัมภ์ 4 0 0 0 1 1 1 1 0 2
11 โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา 3 0 0 0 1 1 2 0 0 2
12 โรงเรียนชุมแพพิทยาคม 2 0 0 0 0 0 1 1 0 2
รวม - 1 8 5 3 17 19 6 1 26

มัธยมต้น ม.1-3

#
ชื่อโรงเรียน
จำนวน
ชนะเลิศ
รอง ๑
รอง ๒
รอง ๓
รวม
รวม
1 โรงเรียนเวียงมอกวิทยา 15 3 1 1 1 6 6 0 0 6
2 โรงเรียนสากเหล็กวิทยา 20 2 1 1 0 4 5 3 2 10
3 โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา 7 1 0 0 0 1 1 0 0 1
4 โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" 13 0 1 1 1 3 5 1 0 6
5 โรงเรียนระหานวิทยา 6 0 1 0 0 1 1 0 0 1
6 โรงเรียนนครไทย 9 0 1 0 0 1 2 1 0 3
7 โรงเรียนนาจานศึกษา 3 0 1 0 0 1 3 0 0 3
8 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม 5 0 0 2 0 2 1 0 1 2
9 โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ 8 0 0 1 1 2 2 0 2 4
10 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1
11 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 6 0 0 0 0 0 0 2 0 2
12 โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1
13 โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม 6 0 0 0 0 0 2 0 0 2
รวม - 6 6 6 3 21 29 8 5 42

มัธยมปลาย ม.4-6

#
ชื่อโรงเรียน
จำนวน
ชนะเลิศ
รอง ๑
รอง ๒
รอง ๓
รวม
รวม
1 โรงเรียนเวียงมอกวิทยา 15 6 1 0 1 8 9 0 0 9
2 โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา 5 4 1 0 0 5 5 0 0 5
3 โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา 7 3 1 0 0 4 5 0 0 5
4 โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม 4 2 1 0 0 3 3 0 1 4
5 โรงเรียนสากเหล็กวิทยา 20 1 2 0 1 4 5 1 4 10
6 โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ 4 1 2 0 1 4 4 0 0 4
7 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม 5 1 2 0 0 3 1 2 0 3
8 โรงเรียนระหานวิทยา 6 1 1 2 0 4 5 0 0 5
9 โรงเรียนนครไทย 9 1 1 1 0 3 3 0 3 6
10 โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" 13 1 1 0 0 2 3 1 2 6
11 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 6 0 1 0 0 1 1 1 2 4
12 โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม 6 0 1 0 0 1 3 0 0 3
13 โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ 8 0 0 1 1 2 2 2 0 4
14 โรงเรียนสารภีพิทยาคม 2 0 0 1 0 1 2 0 0 2
15 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1
16 โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1
รวม - 21 15 5 4 45 51 8 13 72

มัธยมต้น ม.1-3

#
ชื่อโรงเรียน
จำนวน
ชนะเลิศ
รอง ๑
รอง ๒
รอง ๓
รวม
รวม
1 โรงเรียนสา 9 2 0 0 0 2 2 0 0 2
2 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 4 1 0 0 0 1 1 0 0 1
3 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 14 0 2 0 1 3 2 1 2 5
4 โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล" 8 0 1 4 0 5 5 1 0 6
5 โรงเรียนร่องคำ 4 0 1 0 0 1 1 1 0 2
6 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 21 0 0 1 0 1 1 0 6 7
7 โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 8 0 0 0 3 3 4 0 0 4
8 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 10 0 0 0 0 0 1 0 1 2
9 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" 5 0 0 0 0 0 0 0 1 1
รวม - 3 4 5 4 16 17 3 10 30

มัธยมปลาย ม.4-6

#
ชื่อโรงเรียน
จำนวน
ชนะเลิศ
รอง ๑
รอง ๒
รอง ๓
รวม
รวม
1 โรงเรียนสา 9 4 2 0 1 7 7 0 0 7
2 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ 15 2 2 1 6 11 11 0 0 11
3 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 14 1 0 0 2 3 4 2 1 7
4 โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 8 1 0 0 1 2 3 1 0 4
5 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 4 1 0 0 0 1 1 1 1 3
6 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1
7 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 21 0 3 2 1 6 6 3 3 12
8 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 10 0 2 1 1 4 6 1 1 8
9 โรงเรียนตะพานหิน 3 0 1 1 0 2 2 1 0 3
10 โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล" 8 0 0 1 0 1 0 2 0 2
11 โรงเรียนร่องคำ 4 0 0 1 0 1 1 0 1 2
12 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" 5 0 0 0 0 0 0 1 0 1
รวม - 10 10 7 12 39 42 12 7 61

มัธยมต้น ม.1-3

#
ชื่อโรงเรียน
จำนวน
ชนะเลิศ
รอง ๑
รอง ๒
รอง ๓
รวม
รวม
1 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 27 2 2 2 2 8 9 1 2 12
2 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 30 2 0 1 2 5 4 11 4 19
3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 20 1 1 3 0 5 4 3 2 9
4 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 20 1 1 1 0 3 4 0 1 5
5 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 12 1 1 0 0 2 3 0 0 3
6 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 8 1 0 1 2 4 2 0 2 4
7 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 4 1 0 0 0 1 2 2 0 4
8 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 10 1 0 0 0 1 2 0 1 3
9 โรงเรียนชุมแพศึกษา 4 1 0 0 0 1 2 0 0 2
10 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 24 0 1 2 0 3 3 6 1 10
11 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 40 0 1 1 2 4 4 6 4 14
12 โรงเรียนปัว 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1
13 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 14 0 0 0 2 2 1 2 1 4
14 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 9 0 0 0 0 0 1 1 2 4
15 โรงเรียนตากพิทยาคม 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1
16 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 6 0 0 0 0 0 0 0 1 1
17 โรงเรียนสงวนหญิง 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1
18 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 9 0 0 0 0 0 2 0 0 2
รวม - 11 7 12 10 40 43 34 22 99

มัธยมปลาย ม.4-6

#
ชื่อโรงเรียน
จำนวน
ชนะเลิศ
รอง ๑
รอง ๒
รอง ๓
รวม
รวม
1 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 40 6 2 3 1 12 12 6 4 22
2 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 20 4 1 1 0 6 6 2 2 10
3 โรงเรียนวัดราชบพิธ 15 3 5 5 1 14 13 2 0 15
4 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 14 3 2 0 1 6 8 0 2 10
5 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 27 3 1 3 1 8 8 3 2 13
6 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 24 2 1 2 0 5 4 4 5 13
7 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 9 1 1 2 1 5 2 2 2 6
8 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 10 1 1 0 0 2 2 3 2 7
9 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 12 1 0 0 1 2 6 2 1 9
10 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 8 0 1 1 2 4 3 0 1 4
11 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 6 0 1 0 0 1 1 1 2 4
12 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 20 0 0 2 2 4 6 5 4 15
13 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
14 โรงเรียนหนองไผ่ 14 0 0 0 0 0 0 1 0 1
15 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 10 0 0 0 0 0 1 2 7 10
16 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 9 0 0 0 0 0 2 0 1 3
17 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 30 0 0 0 0 0 0 0 4 4
18 โรงเรียนตากพิทยาคม 3 0 0 0 0 0 1 1 0 2
19 โรงเรียนสงวนหญิง 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1
20 โรงเรียนชุมแพศึกษา 4 0 0 0 0 0 0 2 0 2
รวม - 24 16 19 10 69 75 36 41 152

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
การแข่งขันหุ่นยนต์พัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยด้านหุ่นยนต์ ครั้งที่ 1
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน โรงเรียนหนองบัว โทร. 087-1947542

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2020 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook