ประถมศึกษา ป.1-6

#
ชื่อโรงเรียน
จำนวน
ชนะเลิศ
รอง ๑
รอง ๒
รอง ๓
รวม
รวม
1 โรงเรียนบ้านโนนดู่หนองแวง 3 3 0 0 0 3 3 0 0 3
2 โรงเรียนบ้านเขาหินกลิ้ง 5 2 2 0 0 4 4 1 0 5
3 โรงเรียนบ้านซำภูทอง 4 1 0 0 3 4 3 1 0 4
4 โรงเรียนบ้านหนองโคบาล 6 0 3 0 0 3 3 0 0 3
5 โรงเรียนวัดโคกเลียบ 4 0 1 1 1 3 3 0 1 4
6 โรงเรียนห้วยชันวิทยา 8 0 1 0 0 1 2 2 1 5
7 โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น 2 0 1 0 0 1 0 1 0 1
8 โรงเรียนบ้านพุบอน 2 0 0 1 1 2 1 1 0 2
9 โรงเรียนเมทนีดล 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1
10 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2
11 โรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1
12 โรงเรียนบ้านโนนงาม 4 0 0 0 0 0 1 0 0 1
13 โรงเรียนวัดแม่สะลาบ 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
รวม - 6 8 3 5 22 24 6 3 33

มัธยมต้น ม.1-3

#
ชื่อโรงเรียน
จำนวน
ชนะเลิศ
รอง ๑
รอง ๒
รอง ๓
รวม
รวม
1 โรงเรียนบ้านหนองโคบาล 6 1 1 1 0 3 3 0 0 3
2 โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 6 0 0 1 1 2 2 2 1 5
3 โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ สกลนคร 2 0 0 1 0 1 0 1 0 1
4 โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น 2 0 0 0 1 1 1 0 0 1
5 โรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา 3 0 0 0 0 0 1 1 0 2
6 โรงเรียนบ้านโนนงาม 4 0 0 0 0 0 0 2 0 2
รวม - 1 1 3 2 7 7 6 1 14

มัธยมปลาย ม.4-6

#
ชื่อโรงเรียน
จำนวน
ชนะเลิศ
รอง ๑
รอง ๒
รอง ๓
รวม
รวม
1 โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 6 1 0 0 0 1 1 0 0 1
2 UnknowRobot 3 0 0 0 1 1 2 1 0 3
รวม - 1 0 0 1 2 3 1 0 4

ประถมศึกษา ป.1-6

#
ชื่อโรงเรียน
จำนวน
ชนะเลิศ
รอง ๑
รอง ๒
รอง ๓
รวม
รวม
1 โรงเรียนบ้านตลาดเนินหิน 7 5 1 1 0 7 7 0 0 7
2 โรงเรียนวัดบ้านดาบ 7 2 2 0 0 4 4 0 0 4
3 โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ 4 1 0 1 0 2 3 0 0 3
4 โรงเรียนบ้านเขาดิน 3 1 0 1 0 2 1 1 0 2
5 โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง 3 1 0 1 0 2 2 0 1 3
6 โรงเรียนชูวิชาราษฎร์ 3 1 0 1 0 2 2 0 1 3
7 โรงเรียนบ้านปางอ้า 5 1 0 0 1 2 3 2 0 5
8 โรงเรียนบ้านแหลม 2 1 0 0 1 2 2 0 0 2
9 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยกระบอก(สามัคคีวิทยา) 2 0 1 0 0 1 0 2 0 2
10 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 4 0 0 1 1 2 3 1 0 4
11 โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย 3 0 0 1 1 2 2 0 1 3
12 โรงเรียนบ้านหนองแดน 4 0 0 1 0 1 1 0 0 1
13 โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1
14 โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม 6 0 0 0 2 2 4 0 0 4
15 โรงเรียนอนุบาลยะลา 3 0 0 0 0 0 1 1 1 3
16 โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี๑) 4 0 0 0 0 0 2 0 0 2
17 โรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะ 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
18 ดอนหมู 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
รวม - 13 4 9 6 32 38 8 5 51

มัธยมต้น ม.1-3

#
ชื่อโรงเรียน
จำนวน
ชนะเลิศ
รอง ๑
รอง ๒
รอง ๓
รวม
รวม
1 โรงเรียนบ้านหัวนาคำ 4 2 1 0 1 4 4 0 0 4
2 โรงเรียนวัดบ้านดาบ 7 2 1 0 0 3 3 0 0 3
3 โรงเรียนบ้านน้ำแพร่ 4 1 0 1 1 3 3 0 1 4
4 โรงเรียนบ้านหนองแดน 4 0 0 1 1 2 3 0 0 3
5 โรงเรียนบ้านเขาดิน 3 0 0 0 1 1 0 0 1 1
6 โรงเรียนวัดท่าซุด(เจริญศิลป์) 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
7 โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี๑) 4 0 0 0 0 0 1 0 0 1
รวม - 5 2 2 4 13 15 0 2 17

มัธยมปลาย ม.4-6

#
ชื่อโรงเรียน
จำนวน
ชนะเลิศ
รอง ๑
รอง ๒
รอง ๓
รวม
รวม
1 โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ 4 0 0 0 0 0 1 0 0 1
รวม - 0 0 0 0 0 1 0 0 1

ประถมศึกษา ป.1-6

#
ชื่อโรงเรียน
จำนวน
ชนะเลิศ
รอง ๑
รอง ๒
รอง ๓
รวม
รวม
1 โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ 9 4 3 0 0 7 9 0 0 9
2 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 3 1 1 1 0 3 1 2 0 3
3 อนุบาล​ชุมแพ​ 4 1 0 1 0 2 3 0 1 4
4 โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ (วันครู 2504) 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1
รวม - 6 4 2 0 12 14 2 1 17

มัธยมต้น ม.1-3

#
ชื่อโรงเรียน
จำนวน
ชนะเลิศ
รอง ๑
รอง ๒
รอง ๓
รวม
รวม
1 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย 4 0 1 1 0 2 1 1 2 4
รวม - 0 1 1 0 2 1 1 2 4

มัธยมปลาย ม.4-6

#
ชื่อโรงเรียน
จำนวน
ชนะเลิศ
รอง ๑
รอง ๒
รอง ๓
รวม
รวม
1 โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ (วันครู 2504) 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1
รวม - 0 0 0 0 0 0 0 1 1

ประถมศึกษา ป.1-6

#
ชื่อโรงเรียน
จำนวน
ชนะเลิศ
รอง ๑
รอง ๒
รอง ๓
รวม
รวม
1 โรงเรียนบ้านนาทวี 4 2 0 1 0 3 4 0 0 4
2 โรงเรียนบ้านตะกุดภิบาล 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1
3 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1
4 โรงเรียนวัดดอนยาง 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1
5 อนุบาลนครสวรรค์ 2 0 0 0 0 0 1 0 1 2
6 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อทิศพิทยาคาร) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
7 อนุบาลชัยภูมิ 6 0 0 0 0 0 1 2 3 6
รวม - 3 0 1 0 4 7 2 7 16

มัธยมต้น ม.1-3

#
ชื่อโรงเรียน
จำนวน
ชนะเลิศ
รอง ๑
รอง ๒
รอง ๓
รวม
รวม
1 โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 7 1 4 1 0 6 2 3 2 7
2 โรงเรียนสนามบิน 3 1 1 0 0 2 2 1 0 3
3 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 4 0 0 1 0 1 1 0 0 1
4 โรงเรียนวัดดอนยาง 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1
รวม - 2 5 2 0 9 5 4 3 12

มัธยมปลาย ม.4-6

#
ชื่อโรงเรียน
จำนวน
ชนะเลิศ
รอง ๑
รอง ๒
รอง ๓
รวม
รวม
1 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 4 2 0 0 0 2 2 0 0 2
รวม - 2 0 0 0 2 2 0 0 2

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
การแข่งขันหุ่นยนต์พัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยด้านหุ่นยนต์ ครั้งที่ 1
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน โรงเรียนหนองบัว โทร. 087-1947542

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2020 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook