สรุปอันดับเหรียญใบประกาศแยกสังกัด อปท ไม่แยกระดับชั้น
#
ชื่อโรงเรียน
จำนวน
ชนะเลิศ
รอง ๑
รอง ๒
รอง ๓
รวม
รวม
1 โรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) 10 4 1 0 1 6 6 0 4 10
2 โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 10 3 2 1 1 7 7 2 0 9
3 โรงเรียนเทศบาล1วัดแก่นเหล็ก 4 1 2 0 1 4 4 0 0 4
4 โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง ๒ บ้านบุ่งไสล่ 5 1 2 0 0 3 4 1 0 5
5 โรงเรียนบ้านหนองโสน 5 0 1 2 0 3 5 0 0 5
6 สีชมพูศึกษา 12 0 1 2 0 3 4 1 7 12
7 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลกรับใหญ่ 9 0 1 1 2 4 1 4 3 8
8 โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม 4 0 1 0 1 2 2 2 0 4
9 โรงเรียนวัดกลาง 6 0 1 0 0 1 1 1 2 4
10 โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ 7 0 1 0 0 1 4 1 0 5
11 โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน 2 0 0 2 0 2 1 1 0 2
12 โรงเรียนเทศบาล ๕ (กระดาษไทยอนุเคราะห์) 4 0 0 0 1 1 1 2 1 4
13 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
14 โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน 2 0 0 0 0 0 1 1 0 2
15 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ 17 0 0 0 0 0 0 0 1 1
16 โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
17 โรงเรียนเพชรวิทยาคาร 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
18 โรงเรียนโคกสะอาดวิทยา 2 0 0 0 0 0 1 1 0 2
รวม - 9 13 8 7 37 42 19 22 83
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
การแข่งขันหุ่นยนต์พัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยด้านหุ่นยนต์ ครั้งที่ 1
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน โรงเรียนหนองบัว โทร. 087-1947542

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2020 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook