#
ชื่อโรงเรียน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
เบอร์โทร
อีเมล์
ที่อยู่
1 โรงเรียน​ นวมินทราชูทิศ​ มัชฌิม นาย​ อภิสิทธิ์​ วงศ์สุทธิ์ นาย​ เอก​พงษ์​ พงษ์​ภักดี 0829524643 iicceepit@gmail.com
2 โรงเรียนแสงทองวิทยา 0873965641 cl2ankshaft@gmail.com
3 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร นายภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ นายณัฐพล พุทธานุ 0806074810 nut33nutthapon@gmail.com
4 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี นายเจริญ บัวลี นายธันยวัฒน์ แสงเดือน 0853318770 admin@kanarat.ac.th
5 โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ นางสาวอรุณี เจริญจิตรกรรม โสรัจจ์ แสนคำ 0812695980 joysorat1@gmail.com
6 โรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาท นายเอกชัย ไชยประยา นายทินพัฒน์ บุญพงษ์ 0817256726 fank_com@hotmail.com
7 โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา นายสมบูรณ์ นนท์สกุล นายสังสรรค์ แต่งสกุล 0814610191 tangsakune@gmail.com
8 โรงเรียนวัดโพธิ์งาม นายชยุต นามอยู่ นายเดชชาติ สุขนิล 0970135932 suknin2527@hotmail.com
9 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ นายเริงฤทธิ์ แก้วยศ นายทวีศักดิ์ สินทรัพย์ 0897046636 bighero2556@gmail.com
10 โรงเรียนผาขามวิทยายน ไมตรี นิลสาคู ศิรวัฒน์ ศรีหาคำ 0910656561 khingboxer@hotmail.com
11 โรงเรียนบ้านคลองเจ้าเมือง นายสุจิตร โยนกลอง นายวิบูลย์ เพื่อนชอบ 0623524999 viboonpb2524@gmail.com
12 Archara Kindergarten School นส.พรพรรณ อินทรสถาพร นส.พรพรรณ อินทรสถาพร 0636466535 tsengjiajia@gmail.com
13 โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) นายพิษณุ โชติศิริคุณวัฒน์ นายสมไชย กระต่ายทอง 0810117686 ooncomputer@gmail.com
14 โรงเรียนบ้านปางอ้า นางสาวสมรักษ์ ทิวงศ์ษา นางสาวสมรักษ์ ทิวงศ์ษา 0871961951 jomjun@hotmail.com
15 ND.ROBOTICS ณฐกร ดีอุดมจันทร์ ณฐกร 0855449052 opguard@gmail.com
16 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท นายสมศักดิ์ พรตด้วง นายอธิพงศ์ กำเพ็ชร 0816884922 AnubanChainat001@gmail.com
17 โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ นายสุวริศร์ กสิรัตน์บำรุง นายดาวูด หวังแจ่ม 0831992639 dawood.wj@gmail.com
18 โรงเรียนบ้านตะกุดภิบาล นายพิษณุ วิจารจิตต์ นายณัฐวิทย์ ทองมงคล 0984565697 nattawit.t1986@gmail.com
19 โรงเรียนสากเหล็กวิทยา นายทวี เจริญหุ่น นายสมมาตร มั่นแก้ว 0892676414 sommartmankaew@gmail.com
20 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ นายพัสกร คำผานาง นฤเบศ ก้านดอกไม้ 0882896998 narubet.in.th@gmail.com
21 โรงเรียนสารภีพิทยาคม นายวุฒิไกร วรรณการ ชัยวุฒิ ไฝคำ 0963125038 e_55741434@hotmail.co.th
22 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 0885788274 phopan.13@gmail.com
23 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม นายสมาน เผือกอ่อน ว่าที่ร.ต.รณชัย ขาวกิจไพศาล 0832644541 nick10132@gmail.com
24 โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง ๒ บ้านบุ่งไสล่ นายปวัฒิพงษ์ สุขปื้อ นางสาวฐิติมา รัตโนทัย 0894223563 Thitima_22_@hotmail.com
25 โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ นางสาวสมเพ็ชร ธนโชติวัฒนสิริ นายชวลิต สุขศรัทธา 0855359141 chawalit.suksuttha@gmail.com
26 โรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา นายมงคล อู๋สูงเนิน นายมงคล อู๋สูงเนิน 0913951327 1060220112@pracharath.ac.th
27 โรงเรียนโคกตาพรหม นายดิษฐวัฒน์ แสงดาว นายดิษฐวัฒน์ แสงดาว 0956713193 onemanlove-163@hotmail.com
28 โรงเรียนวัดกลาง นายวิชิน หมื่นศรีจูม ชัยวัฒน์ ชะอินทร์วงค์ 0885633956 nui4328@gmail.com
29 โรงเรียนบ้านดงเสียว นายบุญทัน ไมอักรี นายอาธร คนเสงี่ยม 0933239817 muyskn9@gmail.com
30 โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม ๐๔ ในพระอุปถัมภ์ นายภานุวัฒน์ แป้นจันทร์ นายมนตรี อกอุ่น 0883778496 matrixserverx@gmail.com
31 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 จ.ส.ท.ศักดิ์นัย พฤกเจริญ ว่าที่ร้อยตรีประสิทธิ์ โพธิ์พันธ์ 0885788274 phopan.13@gmail.com
32 โรงเรียนบ้านแหลม นายต้นศักดิ์ ศรีสิทธิ์ นายสมยศ ฤทธิรณสกุล 0925782539 krusomyos.rit@gmail.com
33 โรงเรียนเวียงมอกวิทยา นายไชยวสันต์ ใหม่ทรายเปียง นางสาวพิมพา ทิงิ้วงาม 0872280607 tingewngam-bang@hotmail.co.th
34 โรงเรียนเทศบาล1วัดแก่นเหล็ก นางสมรักษ์ ชื่นอร่าม นายสุทธิเวทย์ บุศรากูล 0865043834 suttivate@gmail.com
35 โรงเรียนสา ว่าที่ร้อยตรี อดุลย์ อะทะยศ นาย ธัญวัฒน์ กาบคำ 0803930853 fank_com@hotmail.com
36 โรงเรียนนครสวรรค์ นางสาวจงกล เดชปั้น นายธนพงศ์ หมีทอง 0862240121 kruoleday@gmail.com
37 โรงเรียนตะพานหิน นายทิว มนูญธรรม นายกนกศักดิ์ เนียมสุ่ม 0824930550 kanoneam@hotmail.com
38 โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน 0844074726 wxuz_n@hotmail.com
39 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ นายเผด็จ สุพันธนา นายวีรศักดิ์ จันทร์สุข 0896415107 krurock.kuru@gmail.com
40 โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ นางราตรี ศรีไพรวรรณ ณัฐพล โคตรวงค์ 0833477353 donut.tapon@gmail.com
41 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ นายสุพล ประสานศรี นางชวัลลักษณ์ ซื่อสัตย์ 0966925242 chawanlak@wattano.ac.th
42 โรงเรียนห้วยชันวิทยา นายศักดา สกนธวัฒน์ - 08-9680-9403 jiratti_ki@assumption.ac.th
43 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลกรับใหญ่ นายวิริยะ น้อยมี นางอุดมพิชญา มาลัยสร้อย 0900971239 mongkhon.ware@gmail.com
44 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" นายมนูกิจ บ้านเล้า นางสาวภัทรภร มั่นเพ็ชร 0879777554 krubell.npk@gmail.com
45 Robot’s Child Lopburi นางสาวกชกร ศุภรกิจอุดมการณ์ เสรีภาพ ล้วนดี 0898306420 starmaths2018@gmail.com
46 โรงเรียนบ้านตลาดเนินหิน นางกรรณิกา ตรีบำเพ็ญ นางสาวรวิวรรณ ดีประดับ 0814366636 sitaroa.wj@gmail.com
47 โรงเรียนระหานวิทยา นางสาวศิริกุล เก่าราชการ นายฐานันดร์ แย้มนิล 0810003853 imrobotrws@gmail.com
48 โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" นางกุสุมาวดี คีรี นายดุลยวิทย์ นิทรัพย์ 0879812852 isslam.mad@gmail.com
49 โรงเรียนวัดเทพสุธาวาส นายอนุกูล กรัณย์เมธากุล นายพัลลภ ศุลีดำรงวุฒิ 0861370771 pullop_cs109@hotmail.com
50 โรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) นางสาวอรุณี เจริญจิตรกรรม นางโสรัจจ์ แสนคำ 0812695980 joysorat1@gmail.com
51 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใหม่ท่าพาณิชย์) นางมลฤดี สิทธิเดชกุลถาวร นายกาจพล โกฉิม 0819478936 chevy229@gmail.com
52 โรงเรียนบ้านนาทวี นายเขมภัทร์ พรหมกัณฑ์ - 0844074726 wxyz_n@hotmail.com
53 โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม นางสาวรัตนา สนเปี่ยม นางปราณี วิศวพิพัฒน์ 0895798111 tuktukpranee@gmail.com
54 โรงเรียนวัดดอนยาง นายนริศ​ เชื้ออ่ำ ว่าที่​ ร.ต.ภัทร​กฤต​ คุ้ม​ผล​ 0642349656​ boonpob0720@gmail.com
55 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม นายธนกฤต เกตุไชยเลิศ นายณัฐพล บัวพันธ์ 0894280492 knut@sompoy.ac.th
56 โรงเรียนหนองไผ่ 0627987959 krusatharn@nongphai.ac.th
57 ศุนย์หุ่นยนต์นครไทย นายละไม สารี นายละไม สารี 0965859084 krulamai.nonghin@gmail.com
58 โรงเรียนอนุบาลยะลา นายไพศาล ว่องภาณุสกุล นายกฤษย์รัตน์ ด้วงอินทร์ 0825318952 kritcharatmed@gmail.com
59 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี นายอรุณ สรรพคุณ สุพรชัย เทียมทองอ่อน 0876627755 supornchai@promma.ac.th
60 โรงเรียนชุมแพวิทยายน นายสุรสิทธิ์ บุญครอง นายพจน์ ชมภูวิเศษ 0646367336 phot.teacher@gmail.com
61 โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ นางสาวกิตติมา ปี่แก้ว นางสาวปัทมาพร เอมเขียน 0865249069 thunders5695@gmail.com
62 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม นายสาโรช เกตุสาคร โกสินทร์ ปัณราช +66877994132 kicujiro@hotmail.com
63 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา3 นางสาวฐิติพร หงษ์โต นายเอกนรินทร์ อิ่มรส 0890745465 e1234k@gmail.com
64 โรงเรียนวิเชียรมาตุ นายพีระพรรดิ์ อ่อนเรือง นายพรมมี ประยุทธเต 0889159838 gorprommee@gmail.com
65 โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ นายพิษณุ วิจารจิตต์ นายณัฐวิทย์ ทองมงคล 0984565697 nattawit.t1986@gmail.com
66 โรงเรียนนครไทย จ่าสิบเอก ประมวล วันมี นายละไม สารี 0965859084 krulamai.nakhonthai@gmail.com
67 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 0623851437 atthapholchormphoon@gmail.com
68 โรงเรียนอัสสัมชัญ ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ Phachara Phumiprathet 0632317613 phachara@spaceac.net
69 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกมัธยม นางพรสุดา หอมอ่อน Amy 0818813255 digimon13439@hotmail.com
70 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นางศิริลักษณ์ จันทรกานตานนท์ นางสาวสุดารัตน์ ปานทอง 0616241991 ajkorskn@gmail.com
71 โรงเรียนบ้านหนองโสน นางสาวดวงนภา ถิ่นทวี เกสนี มาตย์วิเศษ 0868179657 kasanee.mat@gmail.com
72 โรงเรียนวัดท่าซุด(เจริญศิลป์) นางเรวดี ล้วนพฤกษ์ นายจักรี ตะเภาทอง 0623096731 Jakree.t@nsru.ac.th
73 ศูนย์หุ่นยนต์Smart Child Robotics นายกิตตินันท์ พึ่งเพาะปลูก นายกิตตินันท์ พึ่งเพาะปลูก 0895113974 smartchildrobotics@gmail.com
74 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร นายสมศักดิ์ นาคนาม นายชัยรัตน์ เกษอุดมทรัพย์ 0819629074 chairat30@hotmail.com
75 โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม นางณัฏฐ์ธนัน บัวงาม นายสันติ แสงสีดา 0657472700 santi_sangseeda@hotmail.co.th
76 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม นายสมคิด เกษดา นางสาวสุธาสินี ไชยแสน 0952251188 sutasinee2520@gmail.com
77 ศูนย์หุ่นยนต์ My Makers ขอนแก่น นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ ชัยวัฒน์ ชะอินทร์วงค์ 0885633956 nui4328@gmail.com
78 โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล" อิทธิเดช คุลี พุทธพร ยุติธรรม 0988307786 puttaporn6807@gmail.com
79 โรงเรียนบ้านน้ำแพร่ นายธนากร แสงอรุณ นายจิรพงษ์ คำปวง 0861181465 jp_graphic@hotmail.com
80 โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน นายวรวุฒิ อันปัญญา นายภมร เพ็ชรแท้ 0619438328 jojotnt@gmail.com
81 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล นายยงค์ยุทธ เขื่อนขันธ์ นางสาวเสาวลักษณ์ สุวรรณรงค์ 0910614591 krusaowaluk@sakolraj.ac.th
82 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม นายมนตรี สำเภา เบญจมาศ 0873112913 krujay@bwit.ac.th
83 โรงเรียนตากพิทยาคม นายภูธนภัส พุ่มไม้ นายอดิพงศ์ ท่วามจอก 0821637281 moukungz.tj@gmail.com
84 โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม บรรจบ เฉลยมรรค ธัญญารัตน์ 035868297 worachaisreethon@gmail.com
85 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ นายอภิรักษ์ อุ่นใจ นายพิษณุ ป้อมเสมา 0918386014 nu1961@gmail.com
86 โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ (วันครู 2504) นายอนุวัฒน์ สุวรรณมาตย์ นายพงศกร พลับผล 0882738481 phongsakorn.plub@gmail.com
87 โรงเรียนร่องคำ นางจารุวรรณ รัตนมาลี นางสาวยุพดี ปรีดี 0868597143 yupadee_wat@hotmail.com
88 Samui bot ไพรัช ไพรัช 0650784970 pairat272510@gmail.com
89 โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร นายปราชญา รัตนเจริญ นายปราชญา รัตนเจริญ 0863306815 koon_law@hotmail.com
90 บ้านหุ่นยนต์ By ปัญญาโรบอท นายปัญญา สนธิธรรม นางสาวนลิน บุญรอด 0869636275 nalinkwan1@gmail.com
91 ศูนย์การเรียนรู้หุ่นยนต์ ไอจีเนียส โรบอท 0620634390 igeniusrobot@gmail.com
92 โรงเรียนปัว นายประกวด พายัพสถาน นายภคพล วัฒนะ 0828978460 phakhaphon@pua.ac.th
93 โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม นายรัชพล วรกรรณ์ นายรัชพล วรกรรณ์ 0927571969 kruunoi@gmail.com
94 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา นายสุรสิทธิ์ เจริญวัย นายวุฒิชัย อริยะชัยประดิษฐ์ 0877471888 krunut2015@gmail.com
95 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ - นางสาวนงลักษณ์ ศิริฟัก 0810427599 nongluk.sir@kn.ac.th
96 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา นายอนุกูล กรัณย์เมธากุล พัลลภ ศุลีดำรงวุฒิ 0861370771 pullop_cs109@hotmail.com
97 โรงเรียนวัดโคกเลียบ นายภูเบศวร์ อยู่ด้วง นายปกรณ์ นิ่มกาญจนา 0950147111 kontokpa@hotmail.com
98 โรงเรียนหนองบัว นางสาวพิศมัย แสงจันทร์เทศ นายเจตวัตร สวัสดิ์พาณิชย์ 0966976229 Paitoon.san2508@gmail.com
99 โรงเรียนวัดคงคาราม(คุ้มมั่นพุมมะระประชาสรรค์) นายชัยรัตน์ ทับบุรี นายชัยรัตน์ ทับบุรี 0822258060 chairat.t@obec.moe.go.th
100 โรงเรียนอรุณประดิษฐ ดร.วิทยา พัฒนวงศ์ นายภาณุพงษ์ แสงสุริยวงศ์ (ผู้ประสานงาน) 0823619949 sang-suriya@hotmail.com
101 โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา นางจันทร์ษา ชัยวัฒนธีรากร นายศราวุธ เผ่าพันธ์ 0848515831 p.sarawutton@gmail.com
102 อนุบาลนครสวรรค์ นางสาคร คล้ายแท้ นางสาวนิตยา คงเกษม 0895687891 anntoomilo@gmail.com
103 โรงเรียนบ้านหนองแดน นางภวาสุ แพงสี นางสาวศศิรินทร์ อินเขียว 0855032308 sasirin.inkheaw@gmail.com
104 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม นาย ประทิน เหลืองทอง นางสาวทัดดาว ศิริวงค์ 0625546662 siriwong.11@gmail.com
105 โรงเรียนเทศบาล ๕ (กระดาษไทยอนุเคราะห์) นางนัยนา อังคุตรานนท์ ว่าที่ ร้อยตรีชัยยุทธ ถนอมวงษ์ 0806544747 kroochaiyut@gmail.com
106 โรงเรียนซำยางวิทยายน นายอดุลย์ จันลา นายชยางกูร ข้อยุ่น 0831492312 chayanggoon_d@hotmail.com
107 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" ดร.มยุรีย์ แพร่หลาย นายวีรยุทธ พูลพร 0823221565 nv3002@hotmail.com
108 โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ นายศุภโชค เข่งแก้ว นายนิรันดร์ ต้นสกุล 0890312743 nheng_pr@prachasan.ac.th
109 โรงเรียนวัดราชบพิธ ดร.ศรายุทธ รัตนปัญญา อาจารย์รัฐวิทย์ จันทร์ยงค์ 0825824939 forfunfu@gmail.com
110 โรงเรียนสงวนหญิง นายตรัยพงษ์ เข็มเพ็ชร นางศุภลักษณ์ ขุนสังวาลย์ 0989563739 nnns20@hotmail.com
111 โรงเรียนเมทนีดล ดร.อรทัย สันติเมทนีดล Techer Earn 0935693890 kasorn5412@gmail.com
112 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน นายมานัส นพคุณ - 0815686916 chonpirat_k@hotmail.com
113 โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา นายสุชาติ สิงห์สง่า นายปริวรรต แสงโชติ 0875206934 pariwat_1@hotmail.com
114 โรงเรียนสรรพวิทยาคม นางสุภัทร เงินดี นายธนสิน ชูเกียรติตกุล 0897046391 hatenumber13@gmail.com
115 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย นางสาวพิศมัย แสงจันทร์เทศ นายเจตวัตร สวัสดิ์พาณิชย์ 0616915959 onwanya0260@gmail.com
116 โรงเรียนบ้านโนนงาม นายสนิท หาญเชิงชัย นางประภาดา ทองคำภา 0902608645 fank_com@hotmail.com
117 โรงเรียนดงขุยวิทยาคม นายธนัญชัย พรหมภักดี นางเบญญาสิริ เหล่านภาพร 0878415895 krubenyasiri@gmail.com
118 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อทิศพิทยาคาร) นายสมชาย เสมากูล นายสามารถ อยู่เย็น 0956341182 ankc2558@gmail.com
119 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ นายชัยลักษณ์ รักษา - 0882939872 supawich.w@tn.ac.th
120 โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล นายกรศิริ มิ่งไชย นายศราวุธ วะสุขันธ์ 0864532681 sarawutoriginal@gmail.com
121 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยกระบอก(สามัคคีวิทยา) นางสาวเสาวลักษ์ ประทุมศิริ นายอำนาจ บุญมี 032291214 amnat3110@gmail.com
122 โรงเรียนทวีธาภิเศก 0994391409 uoibtun@gmail.com
123 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ นายศักดิ์เดช จุมณี 038511249 0831164863 armwankra@gmail.com
124 AsgardRobot พงศกร แก้วแกมกาญจน์ - 0840746357 max_loj@hotmail.com
125 โรงเรียนบ้านพุบอน นายธนเดช บุตรน้ำเพ็ชร นายธนเดช บุตรน้ำเพ็ชร 0901234285 det.uthai@gmail.com
126 ปรียาโชติ 0828870128 aboonyato@yahoo.com
127 โรงเรียนบ้านหนองโคบาล นายกฤษดา จำปามูล นายกฤษดา จำปามูล 0914713976 krutonbpl@gmail.com
128 โรงเรียนบ้านชีวิทยา นายสังวรณ์ รักญาติ นางพิสมัย ศุภพงษ์ 0897468378 krumai2556@gmail.com
129 โรงเรียนบ้านหัวนาคำ นางภัทรภร หงษ์สิน นายอลงกรณ์ ศรีวสุธากุล 0830970783 wangwittaya@hotmail.co.th
130 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม นางอาจินต์ เหง้าสา นางสาวสมใจ สีดาจันทร์ 0817273959 seedachan@gmail.com
131 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย นายมณเฑียร ภู่ศรีพันธ์ เตชิต ภัทรศรีวงศ์ 0852967725 techit051020@gmail.com
132 โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม นางพยุงศรี วังโส นายเกื้อเกียรติ สาระ 088300390 kuakiat.s@obec.moe.go.th
133 โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม นาย พเยาว์ เกตานนท์ นางสาวประภาภรณ์ อ้นภู่ 0952492427 kutim50572@gmail.com
134 โรงเรียนบ้านเขาหินกลิ้ง ว่าที่ร้อยตรีสิทธิกร อินทร์ฉ่ำ ว่าที่ร้อยตรีสิทธิกร อินทร์ฉ่ำ 0871942800 fias_ss@hotmail.com
135 โรงเรียนพรศิริกุล นางสาวเชาวภรณ์ สัมพันธรัตน์ นายธนิต ศรีขำ 0888746381 pitidark@gmail.com
136 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย นางสาวพิศมัย แสงจันทร์เทศ นายวิทยะวัฒน์ แก่งอินทร์ 0819644654 wittayawat@hotmail.com
137 โรงเรียนกมลาไสย นายพูลศักดิ์ เสนฤทธิ์ จตุรงค์ กมลเลิศ 0834501327 jaturong9999@gmail.com
138 UnknowRobot นาย นันทน์ โกศล นางสาว ลักขณา เสือชม 0994282953 aomsinpongtana32@gmail.com
139 อัสสัมชัญอุบลราชธานี นายมีชัย​ พิจารณ์ นางนุชนาพร พิจารณ์​ 0804519014 nuchtennis@gmail.com
140 โรงเรียนวัดแม่สะลาบ นายชูชัย เตมีศักดิ์ นางสาววันนภา ชมบาล 0887585802 Watmaesalab.School@gmail.com
141 สามชุกรัตนโภคาราม นายพิทยา แก้วทิพย์ phaithoon 0876670910 yod.hiphop@gmail.com
142 โรงเรียนบูรณะรำลึก 0950147111 kontokpa@hotmail.com
143 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม นายสมพร สุขอร่าม นายวิษณุ อ้นบางเขน 0834872182 kroowissanu@gmail.com
144 ประสาทวิทยานนทบุรี สุจิตรา โตตาบ ฝ่ายวิชาการ 0859122721 wiriya.sp@gmail.com
145 PadRiew Roboshop 0827210878 Siwakornamm@gmail.com
146 โรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา นายประพฤติพันธ์ ชวลี นายจักรพันธ์ ประทุมทีป 0872277660 kontanu@gmail.com
147 อนุบาลชัยภูมิ นายบุญเถา บุราณ นางสาวสายไหม ใจดี 0818767671 dakdae18@gmail.com
148 โรงเรียนบ้านเขาดิน นายทศพล สุขรักษ์ นางสาวภาวิณี ภูมิเอี่ยม 0872024144 senamo_049@hotmail.com
149 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 0932288505 manimsurasak@gmail.com
150 โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ สกลนคร นางศริญตา ศรีชาติ อดิศักดิ์ แสนทิพย์ 0862240121 kruoleday@gmail.com
151 โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดื่อประชาสรรค์) นายสิทธิพงศ์ สั่งสอน นางกาญจนา จินดาศรี 056259283 anubanphaisalee@hotmail.com
152 โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น นางพัชนี ดาเชิงเขา ว่าที่ ร.ต.ลัทธพล ยวนยี 0856003033 aeufo06@gmail.com
153 โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง นายกฤษพงศ์ อยู่เย็น นายถิรกร รัชตะทองไชย 0626346499 thirakorn50@gmail.com
154 โรงเรียนเพชรวิทยาคาร นายสันติ ถาวรพรหม ครูอธิวัฒน์ สกุลพิชญะศักดิ์ 0909407446 atiwat0879720533@gmail.com
155 โรงเรียนโคกสะอาดวิทยา นายดำรง ศิริมาลา เนตร บุญวาสนา 0846612589 natekoy9@gmail.com
156 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล2 นายฉัตรชัย เหลาเกลี้ยงดี นางสาวจินดา นะธิศรี 0933243536 udonpitt2@gmail.com
157 โรงเรียนชุมแพพิทยาคม นายแสนพล ระดากุล นายแสนพล ระดากุล 0872403101 kru-san@hotmail.com
158 โรงเรียนวัดบ้านดาบ ว่าที่ร้อยตรีวิทวัส นาจพินิจ นายชำนาญ จันทร์อินทรื 089-8096351 chaninlove1965@hotmail.com
159 โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย นายทิพวัฒน์ ริยะ นายวรัญญู โสชาติ 0856477447 hs4mup@hotmail.com
160 โรงเรียนสนามบิน นายเวหา เลพล นางกนกพร สิริกมลา 0800091001 hs4mup@hotmail.com
161 โรงเรียนบ้านซำภูทอง นายวิมล ศรีบุตรตา นางสาวสกุลรัตน์ อนันต์เอื้อ 0924064390 ariezmb659@gmail.com
162 โรงเรียนบ้านโนนดู่หนองแวง นายคงฤทธิ์ ศีลคุณ นายอธิพล สอนพัลละ 0918634609 nondunongweang@gmail.com
163 โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี๑) นางสมควร ขุมทรัพย์ - 0853036226 yuri.jn@hotmail.com
164 โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา นายอภโชติ สิงห์น้อย นายขวัญชัย บำขุนทด 0817684052 kwan2002@gmail.com
165 โรงเรียนนาจานศึกษา นางจุฑามาศ เวียงทอง นางเอ็มอร บำขุนทด 0813206509 emorn.bum@gmail.com
166 โรงเรียนชุมแพศึกษา นายวิไลศักดิ์ วรรณศรี นายขวัญชัย บำขุนทด 0817684052 kunchai2002@hotmail.com
167 โรงเรียนบ่อน้อยประชาสรรค์ นายทวีชัย ทวีชัย 0640727065 aimying1991@gmail.com
168 sunbot ดร.บุญจันทร์ มูลกัน นายธีร์สิทธิ์ โพธิปัสสา 0880669551 thesispp@kkumail.com
169 ขอนแก่นวิทยายน 3 นายศราวุธ รู้ปัญญา นางสายบัว พิมพ์มหา 0878738757 sailun60@gmail.com
170 โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคม นายสมศักดิ์ มะมา นายสุทัด เพียเกษม 0651208612 sutad1969@gmail.com
171 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา นายชัยรัตน์ เจริญสุข นางสาวศิริรัตน์ ชาวสำราญ 0968786941 comloei52@gmail.com
172 อนุบาล​ชุมแพ​ นางนราลักษณ์ ดีบุญมี ณ ชุมแพ นายนพคุณ สืบเลย 0831182883 suebloei@gmail.com
173 อนุบาลชุมชนหนองบัวแดง
174 ทีมต้นน้ำซี ชัยภูมิ
175 สีชมพูศึกษา นายบุญจันทร์ มูลกัน นายนพคุณ สืบเลย 0831182883 suebloei@gmail.com
176 โรงเรียนชูวิชาราษฎร์ นางสาววิจิตรตรา ยศหลวงฝั้น นางชลธิชา จันทร์ศรีเปรม 0931354828 phopan.13@hotmail.com
177 โรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะ นายกฤษฎา ประสิทธิ์ นายศราวุฒิ ไกรอ่ำ 0625235740 klongungwaschool@gmail.com
178 ดอนหมู นายปรีชา มหาชัย นางสาวอธิกัญญ์ มูลสัน 0610307916 Atikanya601@gmail.com
179 เมืองสุราษฎร์ธานี นางวรรณา มณีรัตน์ นางวรัญญา พันธุวงศ์ 0988311194 krukai2@gmail.com
180 โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม นายสุขสันติ โพสุวัน นางสาวสมสุดา จันทเจียง 0827401185 somsuda.jan@gmail.com
181 โรงเรียนวัดสำเภาทอง 0963700820 doorzaa77@gmail.com
182 โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง) นายชาญณรงค์ จันทร์ป้อม นายณัฐพันธ์ มาลี 0884343030 nt.malee@gmail.com
183 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย นายบรรจง ศรีประเสริฐ นายสงกรานต์ ยืนยั่ง 0910646717 songkrany@gmail.com
184 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม นายประทัด ผาลี นายชาญชัย นันทะผา 0842624813 tumchanchai21@gmail.com
185 โรงเรียนวัดทด นายนิพนธ์ น้อยจินดา นางสาวลลิตา พลศิลป์ 0994416117 zenphone525@gmail.com
186 โรงเรียนบ้านลำชิง นางสาวเฉลิม รัตน์แก้ว นายฆบฝาด หีมหวัง 0800369860 kobfad@sk3.go.th
187 โรงเรียนเทพมงคลรังษี ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล นายกมล ทัลวัลลิ์ 0904575540 mon91201@gmail.com
188 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี นายศุภชัย เวชกุล ว่าที่ร้อยตรีศุภราช แก้วมีศรี 0952589753 baskaiza@gmail.com
189 โรงเรียนบ้านชำฆ้อ นายมานพ หาที่ถูก นายยุทธนา อังคะคำมูล 0968566410 Kru_deang@banchamkho.ac.th
190 บรรพตพิสัยพิทยาคม ดร.ชรินรัตน์ แผงดี นางวิลาวัลย์ นาคภพ 0946599947 winaluk2008@gmail.com
191 วิทยานุกูลนารี 0905607469 palmjaa1@hormail.com
192 โรงเรียนคลองบางแก้ว(ภิรมย์ประชาราษฎร์) 023855175 klongbangkaewschool@gmail.com
193 โรงเรียนวังหินวิทยาคม 086 470 3039 krutip.pirom@gamil.com
194 โรงเรียนเทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์) 094-6366779 chumc008@gmail.com
195 บ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา นายวิโรจน์ หาญสุบิน นายมนตรี ดงขันตะ 0899373026 dongkhunta1@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
การแข่งขันหุ่นยนต์พัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยด้านหุ่นยนต์ ครั้งที่ 1
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน โรงเรียนหนองบัว โทร. 087-1947542

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2020 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook